Demoex

Pers blogg

Redigera

Bäddat för missförstånd

I kallelsen till kommunfullmäktige 14 november framgår att två personer i kommunstyrelsen yrkar på att ett par punkter i kommunplanen ska tas bort. Kommunplanen finns i kallelsen så jag letar upp punkterna, reagerar starkt och skriver en insändare.

Problemet är att de två punkterna redan var borttagna. Kommunplanen reviderades efter kommunstyrelsens möte och dessa punkter togs bort. Jag tog för givet att dessa yrkanden gällde den version som fanns med i kallelsen till kommunfullmäktige och ber om ursäkt för mitt missförstånd: förlåt Gunnel och Raimo!

Missförståndet aktualiserar dock en annan och mycket viktig fråga: Om ens inte en person som är invald i fullmäktige kan tolka dokumenten rätt - hur ska en otränad kommuninvånare kunna göra det? Medborgarnas inblick i den politiska processen är den bästa garantin för att undvika både missförstånd och maktmissbruk.

Internets stöd för länkar och hypertext bör få genomslag i kommunens dokumentstruktur. Varje förslag, yrkande eller påstående bör vara länkat till källdokumentet. Nya styrdokument och policys bör arbetas fram i format där ändringarna kan spåras kronologiskt som t.ex. i redigeringen av Wikipedia.

Redigera

Kollektiv intelligens

En av mina filosofielever kunde inte riktigt tro på att det finns kollektiv intelligens, så vi gjorde ett experiment.

Jag tog med en burk gem (189 st) och bad var och en gissa hur många gem som fanns i burken. Först fick de studera burken utan att tala med varandra och lämna in ett enskilt svar. Den bästa gissningen var 200.

Sen fick de ha en gruppdiskussion med mål att nå konsensus. De enades om att burken innehöll 150 gem.

Sen räknade vi ut medelvärdet av elevernas individuella gissningar. Det blev 183,4 och hade vunnit hela gissningstävlingen.

Min skeptiska elev kunde därefter ana vad kollektiv intelligens handlar om.

Redigera

Starke man i verkligheten

Debatten om den uppmärksammade motionen om global folkomröstning från demoex i kommunfullmäktige filmades. Kommunfullmäktiges ordförande passade på att demonstrera sin styrka. Klippet finns på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=MT0vHj-u37c. Ni får gärna kommentera klippet.

Redigera

Motionen om global folkomröstning

Så kunde Demoex lämna in den till slut - motionen om global folkomröstning. Kanadensiske författaren Jim Stark som har utformat förslaget gratulerar Demoex och ber mig förmedla sin djupaste tacksamhet.

Han betonar att den globala demokratirörelsen tillämpar alla de principer för demokrati som redan tillämpas i stater, regioner och städer. Därför bör det inte vara svårt att tillämpa dessa principer på mänsklighetens politiska liv på global nivå. I själva verket borde detta förslag stödjas av alla partier på den politiska skalan och höja sig över ideologi menar Jim.

Frågan är dock långt ifrån avgjord i Vallentuna. Fullmäktige vägrade att ta emot motionsförslaget på förra mötet, vilket talar för att det kan vara svårt att få de andra partiernas stöd. Kanske berodde deras tvekan på att de insåg vidden av förslaget. Jim skriver:

“If Vallentuna takes the point position on this plan, I have no doubt at all that thousands of municipalities the world over will follow your lead in the next few years. Indeed, once the ball is set rolling, I think (we) will have a very easy time organizing the campaign to keep the momentum rolling and to grow the project. Please extend my thanks to Demoex for its support, however modest. In time, they may find this was one of the most significant and constructive acts that Demoex ever undertakes.”

Demoex bidrag till motionen består i att vi har lagt till ordet “transparent” i folkomröstningsfrågan - en eftergift till Fredrik Nilsson och andra skeptiker i den interna debatten. Den lilla ändringen öppnar möjligheten för att rösta in ett globalt, direktdemokratiskt Internetparti i ett framtida världsparlament.

Redigera

På vilka sätt kan man påverka?

Inbjuden till gröna studenters seminarium i Jönköping för att berätta om Demoex slår det mig plötsligt hur annorlunda vår politiska idé är. En i publiken säger något i stil med att “demokrati är ju så mycket mer än det Demoex sysslar med.” Jag frågar vad personen menar med demokrati och får veta att det bland annat handlar om olika sätt att påverka.

Vilka sätt att påverka demokratiska, politiska beslut finns det? Själv kan jag bara se att det finns tre olika: Antingen påverkar man direkt genom att rösta och därmed ingå i gruppen av beslutsfattare. Eller så påverkar man indirekt beslutsfattarna genom argumentation, opinionsbildning, press, lobbyism, vänskapskorruption, hot om våld etc. Eller så överklagar man.

Demoex ger möjlighet att påverka på två av dessa sätt Direkt - genom att rösta och styra vårt mandat. Indirekt - genom att debattera i omedelbar anknytning till omröstningen. En bättre placering av debatten är svår att tänka sig, om man vill påverka indirekt med hederliga metoder. Däremot är osund påverkan (lögner, förtal, korruption, hot om våld, bestickning, etc) svår att genomföra inom Demoex transparenta system.

Överklaganden sysslar vi normalt inte med. Enda tillfället då Demoex har överklagat är vid misstänkt jäv. Annars sätter överklaganden ofta käppar i hjulet och bromsar den politiska utvecklingen. Då är det sundare att betrakta det allmänna valet vart fjärde år som ett stort överklagande.

Redigera

Konsten att mörka ett beslut

Hur smyger man med ett offentligt och demokratiskt beslut? Studera hur arvodeshöjningen för förtroendevalda mörkades inför fullmäktige den 4 oktober:

 • Köp huvudmotståndaren (s) genom att föreslå en kraftig arvodeshöjning för oppositionsrådet.
 • Se till att ärendet måste hanteras skyndsamt.
 • Lägg upp det som ett brådskande ärende direkt på bordet i kommunstyrelsen.
 • Se till att beslutsunderlaget är ofullständigt.
 • Berätta inte på kommunens hemsida att ärendet ska tas på fullmäktige.
 • Berätta inte i lokalpressen att ärendet ska tas på fullmäktige.
 • Lägg ärendet sist i kallelsen för att göra det obekvämare för eventuella åskådare att följa samt för att de folkvalda ska vara uttröttade och längta hem och inte vilja debattera.
 • Ge ärendet det diskreta namnet “Arvodeskommitténs förslag” istället för “Höjda politiska arvoden” som vore mer passande
 • Berätta inte ut hur mycket dyrare förslaget kommer att bli för skattebetalarna.
 • Ha inte med några uppgifter om hur stora arvodena var innan höjningen i kallelsens bilaga.
 • Räkna inte ut hur stora höjningarna blir i procent.
 • Räkna inte ut den totala årliga kostnaden för förslaget.
 • Ge kritikerna rätt i att ärendet har förberetts dåligt, men fatta beslutet ändå!
Redigera

Valrörelsen är i gång

Jag har målarfärg på händerna. Demoex har börjat jobba inför valet. Kul!

Redigera

TYST!

Vallentuna kommun har en flik på webben som heter Demokrati. Företaget Your Voice som har skapat denna flik erbjuder möjligheten att publicera de förtroendevaldas bloggar på kommunens webbsida. Tjänsten bloggpublicering är enkel att komma igång med och kräver inget underhåll från kommunens sida. Tjänsten kostar 9900 kronor om året exklusive övervakning av bloggflödet.

Jag tycker att det vore ett bra sätt att informera väljarna inför valet i september om de olika partierna. Därför skrev jag en enkel fråga till kommunstaben att ta upp i kommunfullmäktige den 14 juni:
Har kommunen för avsikt att använda tjänsten bloggpublicering från Your Voice inför valet?

Jag riktade frågan till Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande. Ett par dagar senare ringer jag Örjan för att kolla att han har läst frågan. Örjan säger att han inte kommer svara på frågan eftersom den ”lämnades in för sent”. Jag blir upprörd, därför att i kommunens författningssamling står det att en fråga bör besvaras på samma möte som den ställs. En fråga bör visserligen ges in till kommunstaben senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilken den skall ställas. Frågan skickades fem veckodagar före mötet, varav tre arbetsdagar. Men nästa fullmäktige är inte förrän den 6 september, och då är det för sent att börja blogga inför valet. Därför är det angeläget att få svar på mötet, menar jag.

:::::

Så börjar kommunfullmäktiges möte den 14 juni. Ordförande Ray Idermark brukar normalt fråga ”har vi några frågor?” Istället säger han “Och vi har inte några frågor” - Jo, säger jag. - Nej, den kom in för sent, säger ordförande.

Jag begär ordet och berättar att jag har lämnat in en skriftlig fråga. Ordförande avbryter och säger att den inte får ställas, eftersom den lämnades in mindre än fem arbetsdagar innan mötet. Vi tvistar om hur ordet bör i författningssamlingen bör tolkas. Ordförandes tolkning är skall. När jag vill förklara varför frågan ändå bör besvaras på detta möte så blir jag TYSTAD av kommunfullmäktiges ordförande. Jag fick inte ens ställa frågan. När jag i ett senare ärende kritiserar de demokratiska bristerna i fullmäktige, och tar det faktum att jag inte fick ställa en fråga tidigare som exempel, så blir jag återigen tystad av ordförande.

:::::

Förtryck innebär att en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part. Långt och obrutet maktinnehav leder lätt till systematiskt förtryck av oliktänkande. Problemet beror inte på vilken ideologi de styrande har. När Robert Mugabe tog över i Zimbabwe med det socialistiska partiet Zanu-PF, efter tio år i fängelse under Ian Smiths borgerliga och rasistiska regim, så hälsades han som en befriare. Efter trettio år av obrutet maktinnehav förtrycker Mugabe sina meningsmotståndare på liknande sätt. Förtryck är strukturellt, det beror alltså inte på vem som bestämmer utan på brister i det demokratiska systemet.

Redigera

Ingen gemensam demokratifest

Gemensam fest för att fira demokratin i Vallentuna! Demoex ville ha en trevlig start på valrörelsen och föreslog en gemensam fest över partigränserna på Kvarnbadet i slutet av augusti.

Jag skrev ett brev och bjöd in alla politiska partier. Miljöpartiet och Socialdemokraterna var positiva till förslaget, men de borgerliga partierna sade nej. “1000 personer på badet, det vet man aldrig hur det kan gå” sade kommunalrådet Örjan Lid (m) på ett politikercafé i Bällstarummet den 2 juni med fyra besökare.

Utan de borgerliga partierna blir det ingen fest. Lars Lundkvist på fritidsförvaltningen har nekat Demoex att hyra badet med samma argument som Örjan Lid. Ungdomsgården Nova ska ha fest på badet fredag den 27 augusti, men vuxna medborgare - det är tydligen alltför riskabelt.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.