Demoex

Motioner

Redigera

Global folkomröstning på InternetMotionen föreslår:
• Att Vallentuna kommunfullmäktige ber alla vuxna medborgare (16 år eller äldre) att delta i en Internetbaserad global folkomröstning om att inrätta ett demokratisk världsparlament.
• Att kommunfullmäktige beslutar att ladda upp ett särskilt digitalt valbås på kommunens hemsida för att underlätta omröstningen:
https://voteworldparliament.org/shadowbox/g...

Bakgrund:
En majoritet av Vallentunas medborgare uppskattar fördelarna med demokratiskt styre på kommunal, regional och nationell nivå. Samma människor skulle troligen också tycka att demokrati vore ett bättre alternativ än anarki på global nivå.

Medborgare som är positiva till att inrätta ett demokratiskt världsparlament anser att det sannolikt är enda sättet att avsluta alla krig, se till människans överlevnad och effektivt hantera andra överstatliga frågor.

Folkomröstningsfrågans formulering är vald med stor omsorg. Frågan exakta formulering på engelska är: ”Do you support the creation of a directlyelected, representative, transparent, and democratic world parliament that is authorized to legislate on global issues?”

Mandatet från en global folkomröstning skulle kunna anses vara rättsligt bindande enligt internationell lag i en situation där minst 50% av alla vuxna människor i världen har röstat, och minst 67% av dessa har röstat “ja”.

Subsidiaritetsprincipen säger att alla politiska problem bör behandlas av minsta lämpliga politiska enhet. Frågor om global säkerhet - skydd av jorden och dess invånare - hanteras inte tillfredsställande av världens nationalstater eller regionala parlament. Därför har kommunfullmäktige laglig rätt att arrangera en lokal folkomröstning i frågan.

(Förslaget kommer från kanadensiske författaren Jim Stark)

Redigera

Motion från Demoex 2005-12-19: Undersök vad vi sparar på öppen standard

Motionsförslag:
Kommunfullmäktige bör uppdra till kommunens IT-enhet att se hur mycket Vallentuna kan spara genom att byta till öppna standards där det är möjligt och lämpligt.
Bakgrund:

Redigera

Motion från Demoex: Starta en deltagande budgetprocess 2004-05-03

Motionsförslag:

Starta en deltagande budgetprocess som ger medborgarna i Vallentuna möjlighet att komma med förslag till omfördelning av investeringsbudgeten. Stagdarna för processen kan skrivas med inspiration från Porto Alegre och anpassas till Vallentunas förhållanden.

Redigera

Motion från Demoex: Dela kontot för oförutsedda utgifter 2005-04-25

Motionen föreslår att anslagen för oförutsedda utgifter som har gått till kommunstyrelsens konto KSOF istället fördelas jämnt mellan detta konto och ett konto som beslutas av kommunfullmäktige.

Redigera

Motion från Demoex: Undersök kommunens minimikostnader 2005-04-04

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge organisationen Skattebetalarna i uppdrag att undersöka hur mycket lägre skatten skulle kunna vara i Vallentuna kommun, ifall kommunen minimerade sina omkostnader och bara ägnade sig åt kärnverksamheterna. En motsvarande undersökning i Ludvika kommun visade att kommunalskatten kunde sänkas med 5 kronor och 4 öre (5,04 kr).

Redigera

Motion från Demoex: Se över kommunens vägbelysning 2005-04-04

Motionen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en genomgång av belysningsförhållandet i kommunen. I samband med detta bör en prioriteringslista upprättas, så att det finns ett underlag på vad som behöver åtgärdas. Denna lista skall sedan ”betas av” i den takt som ekonomiska medel finns tillgängliga.

Redigera

Motion från Demoex: Belysning på Fågelsångsvägen 2004-12-21

Motionens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägsbelysning sätts upp upp längs med Fågelsångsvägen på sträckan mellan Tunavägen och fram till Solgårdsgärde (c:a 500 meter).

Redigera

Motion från Demoex: Utnyttja postens lokaler 2004-11-08

Motionens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att ge ideella föreningar och skolklasser möjligheter att nyttja postens gamla lokal i Kommunalhuset för att i denna ha loppmarknader och liknande verksamhet.

Redigera

Motion från Demoex: Behåll datatekniker vid gymnasiet 2004-03-08

Ärendet:
Besluta att Vallentuna Gymnasium skall behålla åtminstone en IT-tekniker inom gymnasiets organisation.

Bakgrund
En omorganisation av kommunens IT-enhet pågår. Omorganisationen syftar till centralisering av kommunens IT

Redigera

Motion från Demoex: Höj standarden på kommunens hemsida 2003-12-15

Höj standarden på kommunens hemsida

Motionens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att höja standarden på den politiska informationen från kommunens hemsida www.vallentuna.se genom att publicera bilagor till kallelser och protokoll.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.