Demoex

Artiklar

Redigera

Besvärlig motion 2004-06-29

Kommunfullmäktige är mycket väl medvetna om Vallentunasjöns miljöproblem. Alla partier är överens om att föroreningen av sjön måste stoppas.

Måndag 21 juni 2004 tar politikerna ställning till en motion som förslår att arbetet med att förbättra Vallentunasjöns miljö ska finnas med i kommunens långsiktiga politiska vision. Det röstas ner av samtliga partier utom Demoex.

Det är inte första gången Vallentunas styrande politiker röstar ner förslag som de gillar. Felet var att förslaget inte kom från dem själva. Koalitionens strategi är att motarbeta oppositionen på alla sätt. Men förtrycket måste ske raffinerat, annars kan allmänheten bli irriterad.

Den här gången valde man därför att ta bort sin egen långsiktiga vision, dokumentet där förändringen var föreslagen. Sen fanns det ingen politisk vision längre och motionen kunde därför avslås utan närmare motivering.

Exemplet visar hur politikerna i Vallentuna förvandlades från visionärer till strateger på ett ögonblick. Strategiska överväganden fick politikerna att lämna visionerna därhän för att istället förtrycka en konkurrent.

Flera personer har hoppat av politiken i Vallentuna för att de kände sig utstötta. Vänsterpartiet tröttnade helt och ställde inte upp i förra valet. Mobbing och gruppförtryck som inte skulle tolereras någon annanstans i samhället får fritt spelrum inom politiken. Makt och förtryck hör ihop.

Redigera

Rävsaxen 2004-04-26

Ska vi fortsätta leva och börja äta bajs? Den som bara får svara ja eller nej på denna fråga är tvingad att fatta ett dåligt beslut. Dilemmat är välkänt inom semantiken och kallas för rävsaxen.

Rävsaxen uppstår när två eller flera frågor slås ihop till en enda. Då reduceras antalet svarsalternativ. Det är vanligt i politiken. Rävsaxen kan vara svår att upptäcka, den är sällan lika uppenbart som i detta smaklösa exempel.

Demoex försöker göra det möjligt att vara hobbypolitiker via datorn. Vi vill skapa enkla och tydliga spelregler som inte lämnar utrymme för tolkningar. Att baka ihop flera frågor i samma ärende är att förminska vårt demokratiska inflytande.

Demoex har lagt en motion om att hålla isär frågorna på den politiska dagordningen. Motionen blev antagen, men rävsaxarna fortsätter att dyka upp.

Vad ska vi göra? Vi vill helst inte begära återremiss eftersom det försenar beslutsfattandet.

Redigera

Omvänd votering 2004-04-26

När kommunstyrelsen har yrkat på avslag i ett ärende som går till votering i kommunfullmäktige säger alltid fullmäktiges ordförande:

— Jag föreslår att vänder på det hela så att “ja” betyder bifall till kommunstyrelsens yrkande och “nej” avslag.

Det innebär att de som vill rösta ja i frågan säger “nej” i voteringen, och de som är emot förslaget säger “ja”. Det är i högsta grad förvirrande. Själva avgörandet blir oklart. Oinsatta åhörare får uppfattningen att politikerna röstar tvärtemot vad de gör.

Omvänd votering innebär också omvänd maktbalans. Genom att rösta om kommunstyrelsens yrkande skapas känslan av att fullmäktige är underordnade styrelsen. Det verkar som om styrelsen är kommunens högsta beslutande organ, när det i själva verket är fullmäktige. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sakfrågorna i sig, inte om vad kommunstyrelsen föreslår att de ska fatta för beslut.

Att ordförande föreslår omvänd votering har psykologiska orsaker. Ordet nej är negativt. Det är fel att de som är positiva till ett förslag ska behöva låta negativa, medan de som är emot förslaget bara har att säga ja. Att vända på orden ja och nej är ett knep för att kommunstyrelsens yrkanden inte ska ifrågasättas. Knepet bygger på det psykologiska faktum att det är lättare att ge bifall än att opponera sig.

Redigera

Verkningslöst beslut (2) 2004-04-25

Demoex lämnade hösten 2003 en motion om att höja standarden på kommunens hemsida genom att publicera bilagor till alla politiska kallelser och protokoll.

Kommunfullmäktige sade ja till förslaget den 8 mars 2004, men de politiska dokumenten på hemsidan har ännu inga bilagor.

Vissa beslut går snabbare att verkställa än andra. Det här är ett sådant. Kallelser och protokoll till kommunfullmäktige är mest intressanta för allmänheten. Det handlar om c:a tjugo dokument om året.

Rent tekniskt är det mycket enkelt att publicera bilagor, men viljan måste finnas också. Det ska bli intressant att se hur lång tid det tar innan beslutet verkställs…

Redigera

Verkningslöst beslut (1) 2004-04-25

I september 2003 antog fullmäktige en motion från Demoex. Den handlade om att hålla isär frågorna på dagordningen.

Att verkställa ett sådant beslut borde vara lätt. Det är kommunstyrelsens uppgift att bereda fullmäktiges ärenden. Det krävs bara att de är litet observanta och förmår att hålla isär frågorna.

Desto mer beklämmande är att redan på nästa fullmäktigemöte 3 november dyker det upp ett ärende med flera frågor inbäddade. Ärendet, som handlade om att bilda ett Naturreservat, borde ha delats upp på fyra separata frågor:

Ska vi acceptera avtalet med markägarna? Ska vi förskottera Naturvårdsverkets tre miljoner för nyttjanderätten? Ska vi godkänna planerad tillfartsväg och parkering? Ska vi godta namnet “Exerman-Hersby Naturreservat”?

Kommunstyrelsen ignorerar alltså ett beslut som alldeles nyligen har fattats av kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen, som leds av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin (m), sitter politiker från samtliga partier utom Demoex.

De politiska besluten måste respekteras. Hur ska andra kunna ta dessa beslut på allvar när inte politikerna själva gör det?

Redigera

Ändrad dagordning 2004-04-25

Det tar tid att fatta genomtänkta beslut. Demoex vill lägga maximal tid på att debattera de viktigaste frågorna. Därför gör vi först en utgallring. Vi tar ställning till vilka frågor vi vill rösta om innan debatten börjar. För att hinna med detta är gallringen baserad på kallelsen till kommunstyrelsens möte.

Ett väl förberett ärende tas först upp i kommunstyrelsen innan det kommer till fullmäktige. I kallelsen till kommunstyrelsen står noga angivet vilka ärenden som skall tas upp i fullmäktige.

Ibland kan det tillkomma ett brådskande ärende. Då går ärendet direkt till Demoex debatt, eftersom gallringen redan är avslutad. Vi vill gärna unyttja de sista tio dagarna till att debattera viktiga frågor, eftersom det är debatterna som tar mest tid.

Nu har det blivit vanligt att kommunstyrelsen ändrar i kallelsen till kommunfullmäktiges möte. För Demoex innebär det att frågor vi redan har börjat arbeta med försvinner, samtidigt som nya oförberedda frågor tillkommer. Det är frustrerande.

Inte bara Demoex blir lidande av detta. De ärenden som tillkommer är ofta dåligt förberedda, vilket gör det svårare att fatta rationella beslut. Eftersom kallelsen kommer så sent som 7 dagar innan mötet blir det stressigt att hinna med att skaffa kompletterande information, ta fram faktaunderlag, kontakta berörda personer etc.

Redigera

Inga kallelser via e-post 2004-04-25

Innan Demoex fanns kunde man få kallelser skickade via e-post, något som utnyttjades av en handfull politiker. Efter att Demoex påbörjat sin verksamhet och begärt att få kallelser via e-post togs denna möjlighet snabbt bort. Beslutet fattades av kommundirektör Kjell Johansson. Motivet till detta är onödig administration och därmed ökade kostnader, enligt Johansson.

Däremot kan den som anmäler sitt intresse få alla kallelser och protokoll tryckta på papper, adresserade, frankerade och distribuerade via posten till en kostnad av 500 kronor om året. Beloppet täcker inte självkostnadspriset på långa vägar, men att skicka samma material via e-post skulle i det närmaste vara gratis för kommunen.

Varför togs möjligheten att få kallelser via e-post bort? Demoex lade en motion om att åter göra det möjligt att få kallelser via e-post, men den fick avslag.

Redigera

Spel för galleriet 2004-04-25

Två motioner tas upp i kommunfullmäktige den 3 maj 2004. Båda motionerna har verkställts innan de har beslutats av kommunfullmäktige. Motionerna handlar om att bygga ny järnvägsövergång samt att behålla datatekniker i gymnasiet. En överenskommelse med SL om att bygga järnvägsövergång är redan klar. Gymnasiets datatekniker är flyttade och har redan fått nya arbetsrum.

I kommunallagen framgår klart och tydligt att den beslutande församlingen i kommunen är kommunfullmäktige. I praktiken är dock kommunfullmäktige är ett spel för galleriet. Det som sägs saknar betydelse, frågorna är redan avgjorda innan de debatteras. I Vallentuna har det gått så långt att ärenden t.o.m. verkställs innan de ska beslutas i fullmäktige. Strider det inte mot kommunallagen? Hur kan det bli så här?

Fullmäktige väljer en kommunstyrelse som bl.a ska yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. I styrelsen har den politiska koalitionen makten. Eftersom politiker måste följa partilinjen för att inte bli utstötta ur partigruppen kan makten koncentreras. Förhandlingar mellan koalitionens ledande politiker och några topptjänstemän avgör hur styrelsen ska rösta, och i praktiken också hur kommunfullmäktige ska rösta.

Ju fler som är med och bestämmer, desto bättre - sådan är den demokratiska grundtanken. Därför vill Demoex bli vågmästare i kommunfullmäktige. Då skulle makten inte kunna koncentreras på detta sätt. Debatten skulle bli helt avgörande för omröstningsresultatet och fullmäktige skulle bli den beslutande församlingen i kommunen, precis som det står i lagen att den ska vara.

Redigera

Odemokratiska fenomen 2003-12-15

Felaktig minnesanteckning

Demoex sitter med i arvodeskommittén, vilket är lämpligt med tanke på vår inställning. Våra medlemmar har motsatt sig höjda politiska arvoden så länge kommunens ekonomi är dålig.

Mötet i arvodeskommittén den 6 november hade ingen sekreterare. Istället för protokoll fördes därför minnesanteckningar. Vår representant uppfattar att arvodeskommitténs ordförande, d.v.s. kommunalrådet, skrev.

Enligt anteckningarna beslutades att arvodeskommitténs förslag våren 2003 ska överlämnas till kommunstyrelsen och fullmäktige. Förslaget innebär en kostnadsökning med sammanlagt 1,6 miljoner kronor.

När vår representant får minnesanteckningarna hemskickade får hon en chock. Hon har nämligen aldrig varit med och fattat ett sådant beslut!

Demoex kontaktar genast kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin som bekräftar att beslutet inte togs vid detta möte. Han påstår dock att det var kommundirektör Kjell Johansson som förde de felaktiga minnesanteckningarna, och inte han själv.

Alldeles oavsett vem som gjorde detta fel är det allvarligt. Förvanskning av urkund kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

Redigera

Demoex inlägg om politiska arvoden 2002-12-16

Parisas inlägg i debatten om höjda arvoden till politikerna:

“Herr Ordförande,

Frågan om politikernas arvoden har debatterats i Demoex demokratiforum. Jag tänker redogöra för de starkaste argumenten i debatten:


This site is history. Direktdemokraterna is the future.