Demoex

Omröstning

Redigera

Detaljplan för bl.a. bostäder på Olhamra

Vallentuna Kommun har arbetat fram en detaljplan för bostäder i området Olharma 1:53, Påtåker m.fl. För att läsa mer om ärendet, gå hit, sid 2 ff. En karta över området kan du se här.

Ska vi anta detaljplanen?

Nej
67% (8 röster)
Ja
33% (4 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Motionsförslag: Skriv mer lättläst!

Motionen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar kommunens tjänstemän att så långt det är möjligt anpassa sitt skriftspråk till läsarna.

Bakgrund: Kommunens tjänstemän har på senare år börjat skriva mer lättlästa kommunplaner och årsredovisningar. Nu är det dags att förenkla språket även i andra politiska handlingar. De bör vara skrivna för att läsas av allmänheten. Idag kan det se ut så här:

“”Arbetsutskottet beslutade om återremiss för utredning om civilrättsliga lagrum kan tillämpas för att kommunen, vid försäljning, ska kunna försäkra sig om att fastigheterna ska användas till förskoleverksamhet så länge kommunen har behov för det, och inte avyttras eller göras om för användning till annat än sådan verksamhet.“”

I bästa fall skapar språket mening och samförstånd. I sämsta fall kan det vara ett maktredskap. På medeltiden när kyrkans ställning var stark så predikade prästerna på latin. Folk förstod inte vad prästerna sa och de kände sig säkert underlägsna.

Ibland är kommunens offentliga handlingar så fulla av svåra ord och komplicerad satsbyggnad att man som läsare känner sig i underläge. Vad är det för mening med det? Vitsen med att ha offentliga handlingar är väl ändå att allmänheten ska kunna läsa dem?

Ska demoex lägga fram denna motion?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9
Redigera

Friköp fyra bostadsrätter i Östergården

Vallentuna kommun innehar och hyr ut ett antal bostadsrätter i Östergården. Bostadsrättsföreningen ska nu likvideras och de flesta radhus ska friköpas. Kommunen kan köpa fyra radhus för en sammanlagd kostnad av 4 605 000 kronor. De kommer isåfall fortsätta att hyras ut och säljas efterhand som uppsägningar blir aktuella. Läs mer här s 130

Ska kommunen friköpa fyra bostadsrätter i Östergården för 4,6 miljoner kronor?

Ja
67% (6 röster)
Nej
33% (3 röster)
Antal röstande: 9
Redigera

Förslag att handikapplanen ingår i kommunplanen

Vallentuna har länge haft en handikapplan. Nu föreslås att den ska ingå i den övergripande kommunplanen istället för att vara ett fristående dokument. Läs mer här s 126

Ska handikapplanen ingå i kommunplanen i fortsättningen?

Ja
80% (8 röster)
Nej
20% (2 röster)
Antal röstande: 10
Redigera

Ny policy och riktlinjer för distansarbete

Det är möjligt att via internet arbeta på distans åt kommunen via VPN (Virtuellt Privat Nätverk). Kommunen har tagit fram en ny policy för distansarbete. Läs mer här s 120

Ska policyn och riktlinjerna godkännas?

Nej
56% (5 röster)
Ja
44% (4 röster)
Antal röstande: 9
Redigera

Anslå 2,7 miljoner ytterligare för ombyggnad av Vallentuna gymnasium

Ombyggnaden av Vallentuna gymnasium är redan påbörjad. Den beräknades kosta 4,8 miljoner kronor, men förväntas nu bli 2,7 miljoner kronor dyrare. Utbildningsnämnden har därför begärt utökad investeringsram. Läs mer här s 117

Ska vi godta att ombyggnaden av gymnasiet blir 2,7 miljoner kronor dyrare?

Ja
70% (7 röster)
Nej
30% (3 röster)
Antal röstande: 10
Redigera

Höj överförmyndarnämndens budgetanslag med 200 000 kronor

Överförmyndarnämnden har inte tillräckliga anslag för att betala ut arvode till gode män. Arvodet har höjts efter det att nuvarande anslag beslutades. De nya arvodesreglerna beräknar ge en ökad kostnad på 200 000 kronor. Läs mer här s 109

Skall överförmyndarnämndens budgetanslag höjas med 200 000 kronor?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9
Redigera

Anslå 6 miljoner ytterligare för tillbyggnad av Korallen

Tillbyggnaden av vårdhemmet Korallen är redan påbörjad. Den beräknades kosta 59 miljoner kronor, men förväntas nu bli 6 miljoner kronor dyrare. Socialnämnden har därför begärt utökad investeringsram. Läs mer här s 104

Ska vi godta att utbyggnaden av Korallen blir 6 miljoner kronor dyrare?

Ja
89% (8 röster)
Nej
11% (1 röst)
Antal röstande: 9
Redigera

Tidigarelägg ombyggnad av Lovisedalsskolan

Lovisedalsskolan ska byggas om för att bli en F-9 skola. Ombyggnaden, som beräknas kosta 70 miljoner kronor, är budgeterad till 2009. Nu vill samhällsbyggnadsförvaltningen använda 5 av dessa miljoner till projektering och upphandling i år. Då måste investeringsmedel flyttas från 2009 till 2008. Läs Barn- och Ungdomsnämndens hemställan här s 100

Ska årets investeringsbudget utökas med 5 miljoner kronor för Lovisedalsskolans räkning?

Ja
80% (8 röster)
Nej
20% (2 röster)
Antal röstande: 10
Redigera

Granskning av kommunens interna kontroll

Rutinerna för hantering av kontanter och värdesaker inom kommunen har granskats. Läs rapporten här s 75-98 Rapporten pekar på bristande rutiner i hanteringen av personliga värdesaker inom äldrevården.

Ska rapporten godkännas?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10

This site is history. Direktdemokraterna is the future.