Senaste ärenden http://demoex.se/senaste_arenden sv Intern omröstning: ny logotype http://demoex.se/node/12890 <p>Namnbytet från Demoex till Direktdemokraterna påkallar behovet av en ny logotype. Tre förslag har inkommit. (Förslagen presenteras i jämbördig storlek och upplösning för rättvisans skull)<br> Alternativ 1: <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/10126049/handjord.gif">Handjord</a><br> Alternativ 2: <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/10126049/dragonbird.gif">stiliserad fågel</a><br> Alternativ 3: <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/10126049/ringblomma.gif">ringblomma</a><br> Alternativ 4: <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/10126049/valsedel.gif">valsedel</a></p> 2013-06-17 Thu, 13 Jun 2013 10:07:09 +0200 12890 at http://demoex.se Kommunplan 2014-2016 http://demoex.se/node/12876 <p>Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2014-2016. Innehållet i kommunplanen följer de regler som kommunfullmäktige har fastställt &#8220;Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun&#8221;. Enligt dessa ska kommunfullmäktige fastställa kommunplanen under juni månad.</p> <p>Förslaget till kommunplan finns i föredragningslistan till mötet:</p> <p><a href="http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantradeshandlingar/2013/kommunfullm%e4ktige/2013-06-17/" title="http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantradeshandlingar/2013/kommunfullm%e4ktige/2013-06-17/">http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/samman...</a></p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:38:12 +0200 Karin 12876 at http://demoex.se Bostadsbyggnadsprognos 2013-2022 http://demoex.se/node/12875 <p>Som en del av arbetet med ny kommunplan revideras årligen kommunens bostadsbyggnadsprognos.</p> <p>För de närmast kommande åren är prognosen ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten.</p> <p>För övriga år visar prognosen den huvudsakliga inriktningen för bostadsbyggandet.</p> <p>Kommunens planberedskap och huvudsakliga inriktning för bostadsbyggandet omprövas varje år i samband med att en ny bostadsbyggnadsprognos utarbetas.</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för perioden 2013-2022 (BBP13A). Prognosen bygger på föregående års prognos, gällande översiktsplan och inkomna önskemål om detaljplanering. Näringslivs- och planutskottet godkände i januari 2013 att BBP13A används som underlag till framtagande av befolkningsprognos 2013-2023.</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan januari kompletterat BBP13A med kartunderlag och nya bostadsprojekt (utifrån planbesked i näringslivs- och planutskottet under 2013) samt uppdaterat planeringstatus av befintliga projekt.</p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:34:10 +0200 Karin 12875 at http://demoex.se Friköpa fyra radhus i brf Kullaberg http://demoex.se/node/12874 <p>Bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas.</p> <p>Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering mm.</p> <p>Kommunen äger fyra bostadsrätter i föreningen, 1 st 2 rok, 2 st 3 rok och 1 st 4 rok.</p> <p>Dessa disponeras av socialnämnden.</p> <p>Enligt värderingen i september 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställt till 1 750 000 kronor för 2 rok, 2 000 000 kronor för 3 rok samt 2 300 000 kronor för 4 rok. Sammanlagt 8 050 000 kronor.</p> <p>Bostadsrättsvärdena uppgår till 1 167 457 för 2 rok, 1 324 519 respektive 1 321 678 för 3 rok samt 1 458 303 kronor för 4 rok. Sammanlagt 5 271 957 kronor.</p> <p>Priset för friköp av de fyra radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt 2 778 043 kronor. Därav ingår kostnad för lagfart med totalt 124 050 kronor.</p> <p>Medelsbehovet för friköp av de fyra radhusen i brf Kullaberg 3 uppgår till 2 778 043 kronor.</p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:32:16 +0200 Karin 12874 at http://demoex.se Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område http://demoex.se/node/12873 <p>Sedan 1991 har kommunernas miljö- och hälsoskyddstillsyn omfattat tillsyn på solarier ur strålskydds- och hygienisk synpunkt.</p> <p>Enligt 16 § strålskyddsförordningen (1988:293) har den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet tillsyn inom kommunen över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen följs.</p> <p>I kommunen saknas taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som kommunfullmäktige enligt 16a § strålskyddsförordningen får meddela föreskrifter om. Tillsynsinsatser på området är planerat att utföras hösten 2013 på samtliga solarier i Vallentuna kommun.</p> <p>För att kunna uppnå kommunens principer om önskvärd kostnadstäckning behöver miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslagen taxa:</p> <p>Taxans timavgift bör vara densamma som timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken, för närvarande 905 kr/tim. Timavgiften bygger på nämndens kostnader för verksamheten.</p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:30:06 +0200 Karin 12873 at http://demoex.se Höja skolpengen för förskola och grundskola http://demoex.se/node/12872 <p>Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja skolpengen för förskola och grundskola för 2013 med:</p> <p>150 kr per år/barn ålder 1-2 år 150 kr per år/barn ålder 3-5 år 850 kr per år/elev i åk 1-5 200 kr per år/elev i åk 6-9</p> <p>Barn- och ungdomsnämnden har 2013-05-14 beslutat att hemställa om höjning av skolpengen för förskola och grundskola med 2,7 miljoner kronor för 2013.</p> <p>Prognosen för skolpengsramen visar ett överskott till följd av färre elever. Prognosen för elevantalet baseras på utfallet under läsåret 2012/13 samt kommunens ny befolkningsprognos (BFP 13A). Överskottet ger utrymme för att höja skolpengen per elev och ändå klara de totala kostnaderna inom budgetramen för skolpengen.</p> <p>Förslag till höjning av skolpengen per elev har också beaktats i förslag till kommunplan 2014-2016.</p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:25:13 +0200 Karin 12872 at http://demoex.se Tertialrapport för samtliga nämnder http://demoex.se/node/12871 <p>Tertialrapporten finns att läsa i ärendet, föredragningslistan för mötet: <a href="http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantradeshandlingar/2013/kommunfullm%e4ktige/2013-06-17/" title="http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantradeshandlingar/2013/kommunfullm%e4ktige/2013-06-17/">http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/samman...</a></p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:23:27 +0200 Karin 12871 at http://demoex.se Tertialuppföljning för kommunstyrelsen http://demoex.se/node/12870 <p>Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april 2013.</p> <p>Rapporten finns att hitta i ärendet, i föredragningslistan till mötet: <a href="http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantradeshandlingar/2013/kommunfullm%e4ktige/2013-06-17/" title="http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantradeshandlingar/2013/kommunfullm%e4ktige/2013-06-17/">http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/samman...</a></p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:21:17 +0200 Karin 12870 at http://demoex.se Avsluta samarbetet med ett gemensamt överförmyndarkansli i Täby http://demoex.se/node/12869 <p>Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-17 att Vallentuna kommun skulle medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker och uppdrog åt kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal med berörda kommuner.</p> <p>Driftskostnaderna skulle inte överstiga kommunens kostnader enligt dåvarande organisation och kostnaderna skulle fördelas mellan kommunerna i proportion till verksamhetens omfattning i respektive kommun. Vallentuna kommun tillförde resurser i form av två anställda. Den omorganisation som pågår innebär att Vallentunas ärenden kommer att hanteras av 1,2 helårsanställda.</p> <p>Utifrån de resurser som tillförts bedöms förhållandet mellan resurser vara ojämlikt och kommunledningskontoret föreslår därför att Vallentuna kommun går ur samarbetet om gemensamt överförmyndarkansli.</p> <p>Samverkansavtalet måste sägas upp före 2013-07-01, då avtalet annars löper på fyra år utan möjlighet till uppsägning.</p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:17:52 +0200 Karin 12869 at http://demoex.se Regler för att hantera revisionens granskningsrapporter http://demoex.se/node/12868 <p>Vallentuna kommuns lekmannarevisorer har inkommit med en hemställan om att ändra rutinerna för hanteringen av revisionens granskningsrapporter. Idag hanteras granskningarna så att revisionen begär ett yttrande från den granskade nämnden om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de framförda synpunkterna och rekommendationerna.</p> <p>Förslaget till en ny hantering innebär att nämnden rapporterar till kommunstyrelsen vilka åtgärder som nämnden har tagit. Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att återrapportera, två gånger om året, till kommunfullmäktige hur rapporternas synpunkter och rekommendationer har behandlats i nämnderna. Dessa bestämmelser fastställs i styrdokument 1.2.39 Regler för hanteringen av revisionens granskningsrapporter.</p> 2013-06-17 Wed, 12 Jun 2013 14:15:01 +0200 Karin 12868 at http://demoex.se