Demoex

Stadgar för Demoex

Vid årsmöten 2010 och 2011 antogs dessa stadgar.

§ 1. Föreningens namn: Demoex, en förkortning av “Demokratiexperiment”

§ 2. Mål och verksamhet Demoex vill ge alla som bor i Vallentuna möjlighet att vara med och påverka varje politisk sakfråga.

Demoex mål är demokratisk tillväxt. Vi vill: Öka alla invånares politiska inflytande. Öka användningen av digital direktdemokrati enligt Demoex modell. Öka intresset för politik.

Demoex vill göra det enklare att påverka i samhället genom att: Ge alla medlemmar möjlighet att rösta i sakfrågor. Låta rösträttsåldern vara lägre än i allmänna val. Fördela rösterna statistiskt över partiets mandat. Arrangera regelstyrda debatter med argument för och emot varje sakfråga. Sträva efter att vara ett neutralt media.

Demoex ska erbjuda: Politiska sakfrågor att ta ställning till genom omröstning via nätet. Skriftliga debatter i sakfrågorna (för- och motargument). Möjlighet att debattera. Möjlighet att lämna idéer och förslag. Debattregler. Information om Demoex.

§ 3. Villkor för att delta i Demoex När en person registrerar sig ska han eller hon uppge sina kontaktuppgifter. Genom att registrera sig kan en person vara med i debatter och komma med motionsförslag. Alla som är minst 16 år gamla och bor i Vallentuna kommun får rösta. Så snart registreringsuppgifterna har bekräftats (normalt inom 2-5 dagar) inträder rösträtt. Endast fysiska personer kan registrera sig.

Om någon misstänks vara inblandad i försök till olagligt intrång, manipulation eller skadegörelse riktad mot Demoex eller motverkar föreningens syften stänger vi av den personen tills vidare. Är misstankarna befogade utesluter vi personen.

§ 4. Ekonomi

Föreningens medel består av det årliga partibidraget.

§ 5. Styrelse

Styrelsens uppgifter är att administrera föreningens verksamhet, sköta medlemsregistrering, bokföring, interninformation, partiprogram och marknadsföring, samt att verkställa de beslut som fattas. Föreningen skall ha en styrelse som består av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet. Ordföranden väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser en vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen bör ha minst fyra protokollförda möten per år. Styrelsen ska via hemsidan hålla medlemmarna informerade om styrelsearbetet.

§ 6. Representanter i fullmäktige och i nämnder

Demoex representanter i kommunfullmäktige utses genom omröstning via hemsidan. Representanter i nämnderna utses av styrelsen. Representanternas uppgift är att representera medlemmarna och att lägga upp ärenden på hemsidan. I fullmäktige röstar representanterna så att de återger resultaten i hemsidans omröstningar. De lägger dessutom fram de motioner som har röstats fram. En representant bör debattera i fullmäktige för att återge medlemarnas åsikter. Representanterna har rätt att i fullmäktige begära en återremiss, oavsett hemsidans omröstningsresultat.

§ 7. Demoex som beslutande organ

Beslut fattas på årsmötena eller genom omröstning via hemsidan. Varje deltagare har rösträtt samt rätt att lägga fram förslag. Alla röster har samma värde. I samband med varje omröstning ska det finnas möjlighet att debattera skriftligt. Alla som följer debattreglerna har rätt att delta i debatterna. Vid beslut via hemsidan ska omröstningen annonseras via mejl senast tre dagar innan omröstningen avlutas.

§ 8-14. är standardregler för förvaltning av en ideell förening enligt svensk praxis.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.