Demoex

Demoex har en tydlig ideologi, att öka graden av demokrati. Den tekniska utvecklingen har hunnit mycket längre än den politiska. Nu är det dags att med informationsteknikens hjälp skapa ett öppnare och mer engagerat samhälle.

Vad är graden av demokrati?

Enkelt mått: Antalet beslut som fattas genom demokratiska omröstningar multiplicerat med antalet personer som är med och röstar.

I Vallentuna röstar nästan 20.000 personer i kommunalvalet vart fjärde år och 50 folkvalda personer röstar ytterligare c:a 150 gånger/år i olika sakfrågor. Tillsammans blir det 12500 röster/år.

Med Demoex ökar graden av demokrati. Anta att 100 frågor/år går till omröstning på nätet och 125 deltagare röstar i varje fråga. Då fördubblas antalet röster/år, från 12500 till 25000!

Öppenhet

Ideologin baseras på Karl Poppers tankar om “open society”; visionen om ett samhälle byggt på offentlighetsprincipen. Demoex strävar efter att ge allmänheten den insyn och delaktighet i politiken som borde vara självklar i en demokrati.

Karl Popper skrev att frågan är inte vem som bör ha makten i samhället, utan hur det politiska systemet bör vara organiserat för att hindra makthavarna från att göra alltför stor skada? Enligt Popper är svaret öppen demokrati.

Direktdemokrati

Demoex vill komplettera det politiska systemet med ett forum för direktdemokrati. Vi vill ge var och en möjlighet att delta i beslutsfattandet i sakfrågor som berör oss själva. Då måste även debatten som ligger till grund för ett beslut vara öppen och möjlig att påverka.

Direktdemokrati kan komma att fördröja beslutsprocessen. Direktdemokrati innebär inte snabbdemokrati, som man kan frestas att tro. Missförståndet beror på att ordet “direkt” har flera betydelser. Direktdemokrati innebär inte att besluten fattas direkt (i betydelsen omgående), utan de röstande påverkar besluten direkt, utan mellanhänder.

Demoex projekt går i första hand ut på att samla all viktig information som rör en sakfråga på samma ställe och strukturera den så att den blir lättöverskådlig. Tidsbrist och dålig information är demokratins fiender. Först när man har tid och möjlighet att sätta sig in i sakfrågorna är det någon vits med att man är med och bestämmer.

Direktdemokrati innebär inte automatiskt ökat självstyre. En lynchmobb som röstar för att hänga en person på torget är inga direktdemokrater. De har ingen makt att utmäta lokala straff. Rikets lagar är bl.a till för att hindra lokalt maktmissbruk. Även rikets lagar fattas i demokratiska församlingar. Vi vill inte ha principer som står ÖVER demokratin, däremot vill vi behålla en nationell demokratisk församling som står över den lokala. Lokala frågor bör avgöras lokalt och nationella frågor (t.ex om lagändringar) bör avgöras nationellt.

Demoex vill öka graden av demokrati, men vi har aldrig sagt att vi vill maximera den. Vårt “enkla mått” på graden av demokrati kan användas för att visa om demokratin ökar eller minskar, men det säger ingenting om vilken grad av demokrati som är önskvärd. Som samhället ser ut idag strävar vi efter att öka demokratigraden, men vi är fullt medvetna om att överdriven demokrati kan leda till frustration och ineffektivitet. Sjuttiotalets kollektivrörelse med ständiga stormöten kan vara ett exempel på detta.

Vilka beslut bör fattas demokratiskt och vilka bör fattas av individerna själva? Det är en politisk tvistefråga som Demoex inte tar ställning till. Däremot menar vi att varje demokratiskt fattat beslut förutsätter att de röstande är upplysta om alternativen och dess konsekvenser. Vårt projekt är att bidra till denna upplysning.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.