Demoex

Ersättning till de förtroendevaldaVänsterpartiet kritiserar i en motion de höga arvodena för kommunens ledning. Vänsterpartiet vill ge arvodeskommittén i uppdrag att se över principerna för ersättning och arvodering till de förtroendevalda, och i god tid före nästa val presentera sitt nya förslag.

Ska vi stödja förslaget från vänsterpartiet?

Ja
88% (7 röster)
Nej
13% (1 röst)
Antal röstande: 8

För

Redigera
(1 betyg)

I kallelsen står att “Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad då arvodeskommittén redan har i uppdrag att inför en ny mandatperiod se över principer och nivåer för ersättningar till förtroendevalda.”

Men det står ingenting om när kommitténs nya förslag ska presenteras. Därmed kan inte motionen anses vara helt besvarad. Rösta ja för att stödja motionen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.