Demoex

Justering av VA-anläggningens verksamhetsområden

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Anta verksamhetsområden för de allmänna anläggningarna för vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet samt dagvatten från gator och allmän platsmark för kommundelarna Vallentuna, Lindholmen, Kårsta, Kårsta-by, Ekskogen, Frösunda och Karby-Brottby tätort, enligt kartbilaga s. 118 ff.
• Delegera beslut om smärre justering av verksamhetsområden till styrelsen för Vallentunavatten AB.

Roslagsvatten AB har 2011-09-01 föreslagit Vallentuna kommun att gällande verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten justeras med nytillkomna områden. De föreslår också att beslut om smärre justeringar av verksamhetsområden fortsättningsvis ska delegeras till styrelsen för Vallentunavatten AB.
Förslaget innebär en uppdatering av verksamhetsområdet med hänsyn till kommunens utbyggnad.

Ska VA-anläggningens verksamhetsområden justeras enligt förslaget?

Ja
100% (7 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 7

This site is history. Direktdemokraterna is the future.