Demoex

Dagordning

Då var det dags för årets första sammanträde i utbildningsnämnden. Dagordningen är som följer.

  1. Val av justerare och justeringsdag
  2. Dagordning
  3. Justering av föregående nämnds protokoll.
  4. Rutiner för klagomålshantering (UN 2011.224)
  5. Vårens programråd
  6. Dialog och utbildningsdag 2012
  7. Informationsärende: inkomna domar från förvaltningsrätten
  8. Informationsärende: Gemensam elevdatabas (UN 2011.205)
  9. Informationsärende: Hur många på Vallentuna gymnasium som läser Ung Företagsamhet
  10. Anmälningslista (2011-11-29 - 2012-01-25)

Möteshandlingarna här: handlingar

Ursäkta att detta kommer upp sent. Jag levde i tron att jag redan lagt upp detta tidigare.

Beslut om biblioteksplanen skulle också kommit, men har kanske ytterligare senarelagts?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.