Demoex

Arvoden för nya nämnder och utskott

Arvodeskommittén föreslår att de förtroendevalda i nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt nya näringslivs- och planutskottet arvoderas enligt följande:

Ordförande: 78 000 kr

1:e vice ordf: 19 500 kr

2:e vice ordf: 19 500 kr

Ledamöter: 5000 kr

Ska vi godkänna förslaget till arvoden för de nya nämnderna och utskotten?

Ja
79% (11 röster)
Nej
21% (3 röster)
Antal röstande: 14

För

Redigera
(2 betyg)

Ur kallelsen:
Föreslagna arvodesbelopp är samma som arvodena i de nu nedlagda nämnderna.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.