Demoex

Namnsättning av vägar och gator

Vänsterpartiet har föreslagit att Vallentuna kommun bör använda sig av gator, gränder, esplanader, slingor, avenyer, alléer samt boulevarder för att höja statusen på kommunen och få Vallentuna att mer framstå som småstad. Vänsterpartiet yrkar på att principerna för namnsättning ses över.

Ska principerna för namnsättning av gator och vägar ses över?

Ja
73% (11 röster)
Nej
27% (4 röster)
Antal röstande: 15

För

Redigera
(2 betyg)
  • Arbetet med namnsättning av gator och vägar bör underlätta möjligheten för bessökare att hitta en gata utan att använda GPS eller karta. Vid planeringen av nya områden bör en sammanhållen namnprofil hjälpa till med orienteringen; ex. att Grönsaksesplanaden leder fram till Rödbetsvägen och Morotsvägen. I mitt kvarter går Svampskogsvägen genom hela Bällstaberg, tvärgatorna heter Kantarellvägen och Musseronvägen. Tyvärr är dessa uppdelade på flera olika vägar och t.ex Taxi har mycket svårt att hitta rätt. Ännu svårare är det i områden under byggande. 4 av 4 gånger har samåkning med färdtjänst via nya Påtåkern slutat på väg med vägbom eller skogsstig där bara skogens djur kan bo. Vägars namn bör vara utmärkta såsnart de första boende flyttar in.

Murkelvägen och Musseronvägen som tvärvägar till samma väg har kanske getts namn med förvirrande likhet. Många andra svampar finns, blodriska och smörsopp t ex.

Emot

Redigera
(2 betyg)

Ur kallelsen:
Samhällsbyggnadsnämnden har redan befintliga riktlinjer och lagar för hur namnsättning ska tillämpas och använder sig redan av bland annat gator och alléer i namnsättningen.

I SBN:s protokoll 2002-05-07 § 89 beslutades om riktlinjer för namnsättning i Vallentuna kommun. Som stöd finns även Kulturminneslagen med föreskrifter om att tillämpa god ortsnamnssed.

Därutöver finns ”Strukturplan och gestaltningsprogram för Centrala Vallentuna” som antogs av kommunfullmäktige 2005 och där ett av målen är att centrala Vallentuna ska ha karaktär av småstad, vilket innebär att gatunamn förordas framför vägnamn. Det arbetet har redan påbörjats av Namnberedningen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.