Demoex

Kommunplan 2012-2014

Förra fullmäktigemötet togs inget beslut om Kommunplan 2012-2014. Nu kommer ärendet upp igen med några tilläggsyrkanden:

Raimo Vuojärvi (m) yrkar att sista indikatorn under punkt 5 sid 10 stryks.
Gunnel Orselius Dahl (fp) yrkar att punkt 4 sid 10 stryks, och att första indikator under punkt 12 sid 13 skrivs om till “Antal byggda bostäder i genomsnitt över 300 st per år”

Ska kommunplanen antas med dessa tilläggsyrkanden?

Nej
100% (7 röster)
Ja
0% (0 röster)
Antal röstande: 7

För

Redigera
(1 betyg)

Argument från omröstningen inför förra fullmäktige:

Planen är välskriven med ett enkelt språk och tydliga diagram

Emot

Redigera
(1 betyg)

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Raimo Vuojärvi vill sänka kommunens ambition för grundskolorna och Gunnel Orselius-Dahl vill ta bort målet att ha ett välfungerande kommunalt gymnasium. Ett skäl att rösta emot.

Läser jag rätt att det står: Att Raimo vill INTE ha kvar en fungerande gymnasium?!

Redigera
Ditt betyg: 4 (2 betyg)

Argument från frågepanelen:

Befolkningsökningen följer inte kommunens prognos. Till och med juni har Vallentuna vuxit med 257 invånare till 30 367 invånare. Prognosen är satt till 30 747 för hela året. För att prognosen ska hålla ska kommunen växa för andra halvåret med 380. Det är inte troligt med tanke på konjunkturen. Det innebär att skatteprognosen som baseras på antalet invånare inte kommer att hålla, och inte heller resultatet. Med ett sådant scenario kommer kommunen med stor sannolikhet att tvingas höja skatten alternativ minska på kostnaderna. Höjd skatt motverkar nya inflyttningar till kommunen. Vi vill inte ha samma scenario som för cirka 10 år sedan då kommunen höjde skatten med ca 1 krona, det vore förödande för Vallentuna. Börja därför med att nedrevidera befolkningsökningen.

Redigera
Ditt betyg: 4 (1 betyg)

Budgeten lär ska baseras på en tillväxttakt för svensk BNP under innevarande och kommande tre kvartal ner mot 1,5% i årstakt för att därefter återgå till en högre takt. De låga räntorna bedöms bidra till att konsumtionen och investeringarna fortsätter växa i hygglig takt. Sammantaget blir intrycket att det råder stark överoptimism.

Redigera
Ditt betyg: 3 (1 betyg)

Argument från Mats Ekman och Lennart Hedman vid förra omröstningen:

Det mesta ser väl bra ut, men så länge punkten om att bebygga Kristinebergsskogen finns med kan det inte bli annat än ett nej. Sedan tillkommer Bällstaberg 4 och Nyborg med ytterligare 150 småhus, som bullerstörs från Arningevägen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.