Demoex

03. Fastställande av dagordning

Vi försöker hålla dagordningen formellt korrekt. Följande punkter kommer därför behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Frågan om kallelsen varit utsänd i tid
 • Fastställande av dagordning
 • Val av moderator (ordförande) och sammanställare (sekreterare) för mötet
 • Val av justeringspersoner
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av styrelse
 • Inkomna motioner
 • Utvärdering av årsmötet

Övrigt:

 • Motioner kan föreslås fram till den 14 mars, därefter blir det diskussion och röstning.
 • Punkterna kommer att publiceras undan för undan.
 • Rösträknaren heter Ed (demokratiforumet).
 • Övriga frågor tas upp på fysisk träff den 25 mars i samband med att mötet avslutas.

Kan dagordningen fastställas?

Ja
100% (4 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 4

This site is history. Direktdemokraterna is the future.