Demoex

Det radikala förslaget

Grundlagen bygger på att politiska beslut fattas av en samling fysiska personer som möts i en given lokal vid en bestämd tidpunkt. Teknikens utveckling har gjort beslutsfattande möten överflödiga. Det finns goda skäl att ändra grundlagen så att demokratiska beslut kan fattas under andra former än just på ett fysiskt möte.

  • En lokal har sina begränsningar, hur stor den än är. Antalet beslutsfattare är begränsat i en lokal, liksom antalet åhörare. På Internet som Demoex använder är utrymmet i princip obegränsat, och därmed också möjligheterna till politiskt engagemang.
  • Fysisk representation innebär att beslutsfattarna måste samlas. Det innebär en ökad risk för attentat med förödande konsekvenser.
  • Fysiska sammanträden gör det svårare för människor med familj och karriär att vara politiskt aktiva. Det leder till en ökad professionalisering av politikerrollen.
  • Utan krav på fysisk representation skulle det politiska arbetet kunna decentraliseras. Därmed minskar resandet och boende i glesbygden innebär inte att man blir avskärmad från inflytande i samhället.
  • De fysiska mötena gör det svårt för handikappade personer att delta i politiken. 
  • Den politiska kommunikationen är till övervägande del medierad - information utbyts mestadels i skriftlig form, vilket gör den både tidsbeständig och allmänt tillgänglig. Varför just beslutsfattandet skall ske under mindre öppna former är en gåta.
  • De högsta beslutande församlingarna, riksdagen respektive fullmäktigemötet, har förlorat sin funktion och blivit ett spel för galleriet. Besluten är redan förhandlade och klara innan de ska tas. Att begåvade människor ska  ropa ja eller nej eller trycka på knappar för att grundlagen så föreskriver är ett slöseri med mänskliga resurser.
  • Att öppna för möjligheten att fatta beslut på annat sätt än genom ett fysiskt möte vore att vitalisera demokratin!

Besluten i all ära, men det som är ännu mer intressant är den diskussion som inträffar innan beslutet - att få en riktigt fungerande demokrati med nya idéer och förslag utifrån medborgarnas perspektiv, det vore inte dumt.

Redigera

Helt enig med förste talare.

Redigera

Samma sak gäller här. En diskussion på Internet blir minst lika livlig och kan bli kvalitativt bättre. Dessutom kan fler personer delta. Se inledningsinlägget.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.