Demoex

Nya stadgar?

Jag har gått igenom Demoex stadgar och tagit fram ett förslag till nya stadgar. I princip varje punkt i stadgarna är redigerad så läs igenom och jämför med våra nuvarande stadgar.

Förslag: Stadgar för det kommunala partiet Demoex

§ 1. Föreningens namn: Demoex, en förkortning av “Demokratiexperimentet i Vallentuna”

§ 2. Ändamål, verksamhet och Partiprogram

Vi vill ge varje medborgare rätt att representera sig själv i varje politisk sakfråga.

Ändamålet är att öka invånarnas personliga inflytande över de politiska besluten.

* Att verka för ett ökat intresse av lokalpolitik * Att väcka och stärka opinion för detta genom att intressera politiker, myndigheter, skolor, näringsliv och övriga.

Syftet är att förbättra möjligheterna för politiskt engagemang:

* Genom att ge deltagarna möjlighet att rösta i sakfrågor som beslutas av kommunfullmäktige. * Genom att låta rösträttsåldern vara 16 år, d.v.s. lägre än i allmänna val. * Genom att fördela rösterna statistiskt över partiets mandat. * Genom att sakligt presentera relevanta för- och motargument som beslutsunderlag. * Genom att inte driva någon egen politisk linje utan medvetet sträva efter att hålla informationen neutral.

Medlet är en databas på internet med:

* Förteckning över sakfrågor som kommunfullmäktige ska ta ställning till. * Möjlighet för deltagarna att välja ut relevanta sakfrågor för omröstning. * Debatter i de relevanta sakfrågorna (för- och motargument). * Möjlighet att bidra med argument i debatterna. * Möjlighet att rösta i de relevanta sakfrågorna. * Möjlighet att lämna förslag till motioner. * Möjlighet att rösta om vilka motioner som partiet skall lägga fram.

Demoex bakgrund, ändamål, verksamhet, organisation, och stadgar ska finnas sammanställt i ett partiprogram. Partiprogrammet ska på ett informativt och lättförståeligt sätt beskriva partiet för potentiella medlemmar. Partiprogrammet ska revideras kontinuerligt av styrelsen.

§ 3. Medlemskap/deltagande

Alla som registrerar sig kan deltaga i debatter och komma med förslag motioner. För att erhålla rösträtt krävs att man är minst 16 år gammal och bor i Vallentuna.

Om en deltagare misstänks vara inblandad i försök till olagligt intrång, manipulation eller skadegörelse riktad mot demokratiexperimentets datautrustning avstängs denne tills vidare. Är misstankarna befogade utesluts deltagaren.

§ 4. Medlemsavgift

För personer bosatta i Vallentuna kommun är årsavgiften noll (0) kronor. Endast fysiska personer kan vara medlemmar. De som inte bor i Vallentuna har möjlighet att medverka om de betalar en årsavgift, vilken fastställs av årsmötet.

§ 5. Ekonomi

Föreningens medel består av det årliga partibidraget samt deltagaravgifter enligt § 4. Föreningen skall också aktivt medverka till att söka ekonomiskt stöd hos medlemmar samt andra givare, fonder eller stiftelser för verksamheten.

§ 6. Styrelse

Styrelsens uppgifter är att administrera föreningens verksamhet, sköta medlemsregistrering, bokföring, interninformation, partiprogram och pr, samt att fullfölja de beslut som tas av årsmötet och via föreningens hemsida. Föreningen skall ha en styrelse som består av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet. Ordföranden väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser en vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen bör ha minst fyra protokollförda möten per år. Styrelsen ska via hemsidan hålla medlemmarna informerade om styrelsearbetet.

§ 7. Representanter

Demoex representanter i kommunfullmäktige utses genom omröstning via hemsidan. Representanterna måste skriva på ett dokument och deklarera att hans/hennes mandat helt och hållet kommer rätta sig efter resultaten i medlemsomröstningarna. En representant får debattera i fullmäktige, men inte lägga några motioner på eget initiativ.

§ 8. Beslutande organ

Viktiga beslut fattas på årsmötet eller genom medlemsomröstning via hemsidan. Varje medlem har rätt att lägga fram förslag. Alla röster har samma värde. Inför fullmäktigemöten ska alltid Diskussioner och Omröstningar ske kring varje aktuellt ärende. Röstningen avslutas 24 timmar innan fullmäktigemötet börjar. Resultatet sammanställs och presenteras på hemsidan. Vid beslut via hemsidan ska ärendet alltid ha varit publicerat för omröstning i minst en vecka innan omröstningen avlutas. I alla forum ska majoritetsbeslut tillämpas.

§ 9. Firmateckning

De personer som får teckna föreningens firma utses av styrelsen.

§ 10. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med bestämmelser i bokföringslagen.

§ 11. Revisorer

För granskning av styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och tillgångar skall finnas 1 revisor och 1 suppleant.

§ 12. Årsmöte

Årsmöte kan hållas via hemsidan eller fysiskt och ska avslutas senast den sista dagen i mars månad varje år. Kallelse till årsmötet sker via e-post och senast en månad innan mötet till alla medlemmar. Årsmötets ärenden ska alltid publiceras för omröstning senast en månad innan omröstningen avlutas. Vid årsmöte ska (minst) följande punkter tas upp: 1.Godkännande av dagordning. 2.Val av stämmoordförande. 3.Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 4.Revisorernas berättelse. 5.Fastställande av årsredovisning. 6.Fastställande av verksamhetsberättelse. 7.Ansvarsfrihet för föregående års styrelseledarmöter. 8.Val av styrelseordförande. 9.Val av styrelseledamöter. 10.Val av revisor och revisorsuppleant. 11.Stämmans avslutande.

§ 13. Ändring av stadgarna

Stadgarna kan ändras vid beslut av två på varandra efterföljande årsmöten med minst två månaders mellanrum.

§ 14. Upplösning

Om föreningen saknar förutsättning att driva sin verksamhet beslutas om upplösning via medlemsomröstning. Föreningen eventuella tillgångar används då för ändamål som föreningen bildats för att främja. Olle Blomberg: Jag har gått igenom Demoex stadgar och tagit fram ett förslag till nya stadgar. I princip varje punkt i stadgarna är redigerad så läs igenom och jämför med våra nuvarande stadgar.

Det skulle underlätta för jämförandet av de två om du sammanfattade de viktigaste förändringarna.

Redigera

Många ändringar som sagt, med inbakade förslag, men här är ett försök till sammanställning:
Notera att detta är ett förslag för diskussion, inte något färdigt förslag att ta direkt till beslut.

§2. Lagt till text om partiprogram.

§3. Tagit bort texten “För andra deltagare gäller 2004 satserna i föreningens stadgar §4”.

§4. Ändrat titeln från deltagaravgift till medlemsavgift. Tagit bort årtalet 2004. Tagit bort beloppen på medlemsavgiften för medlemmar utanför vallentuna. (Beloppen fastställs ju av årsmötet och bör därför inte stå i stadgarna)

§5. Ingen ändring

§6. Förtydligat styrelsens uppgifter. Förtydligat att ordföranden väljs på årsmötet medans resterande styrelseposter konstitueras inom styrelsen. Lagt till ett minimikrav om antal styrelsemöten. Lagt till att styrelsen ska informera medlemmarna om sitt arbete.

§7. Bytt ut ordet “papper” mot “dokument”.

§8. Ändrat “Varje medlem har rösträtt samt rätt att lägga fram förslag” till “Varje medlem har rätt att lägga fram förslag”, eftersom medlemmar utanför vallentuna inte har rösträtt. Ändrat “Omröstningar sker alltid innan fullmäktigemöten.” till “Inför fullmäktigemöten ska alltid Diskussioner och Omröstningar ske kring varje aktuellt ärende.”. Ändrat “Röstningen avbryts 24 timmar innan mötet börjar” till “Röstningen avslutas 24 timmar innan fullmäktigemötet börjar.”. Lagt till texten “Vid beslut via hemsidan ska ärendet alltid ha varit publicerat för omröstning i minst en vecka innan omröstningen avlutas. I alla forum ska majoritetsbeslut tillämpas.”.

§9. Ändrat “Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utser” till “De personer som får teckna föreningens firma utses av styrelsen”.

§10. Ingen ändring.

§11. Ingen ändring.

§12. Lagt till att årsmötet kan ske via hemsidan eller fysiskt. Ändrat till att årsmötet ska vara avslutat senast sista mars, istället för att det ska hållas under mars månad, så att man kan påbörja mötet tidigare vid behov. Lagt till att årsmötet hålls under en månads tid (dvs. att alla ärenden ska finnas publicerade an månad före årsmötets avslutande.). Lagt till de punkter som ska finnas med / tas upp vid varje ordinarie årsmöte.

§13. Ändrat så att det för stadgeändringar krävs två årsmötesbeslut. Detta förhindrar “kupper”.

§14. Inga ändringar.

Redigera

Det är en otydlighet i §8: Vad innebär egentligen “I alla forum ska majoritetsbeslut tillämpas.”? Ifall Demoex har två fullmäktigeledamöter, och man vid en medlemsomröstning får resultatet att 49% av medlemmarna röstar på alternativ A, medan 51% av medlemmarna röstar på alternativ B, ska då båda ledamöterna rösta på alternativ B, eller ska den ena ledamoten rösta A och den andra B? Vad innebär egentligen “majoritetsbeslut”?

Sedan bör även medlemmar utanför Vallentuna ha rösträtt, åtminstone så länge det är så litet antal medlemmar som röstar. I princip är det vettigt att bara Vallentuna-medlemmarna får rösta om Vallentuna-frågor, men i praktiken får man nog låta alla intresserade medlemmar ha rösträtt.

Redigera

Torgny, jag gissar att du syftar på §3 där “För att erhålla gratis rösträtt krävs att man är minst 16 år gammal och bor i Vallentuna.” ändrats till “För att erhålla rösträtt krävs att man är minst 16 år gammal och bor i Vallentuna.” Olle, är det en avsiktlig förändring eller bara ett misstag?

Jag föreslår nåt i stil med “För att erhålla rösträtt krävs att man är minst 16 år gammal och att medlemsavgiften är betald (se §4).

Redigera

Jag för min del anser att endast vallentunabor ska ha rösträtt, dvs att ta bort ordet gratis är avsiktligt. Att personer som inte är vallentunabor vill bli medlemmar och stödja Demoex tycker jag är jättekul men jag tycker det känns konstigt att de ska ha rösträtt. Möjligen så kan de få ha rösträtt i interna frågor men inte i fullmäktigefrågor, men det skulle bli svårt att administrera. Jag står alltså fast vid mitt förslag.

Idag tillämpar vi vad jag kallar majoritetsbeslut, dvs att vår ledamot i fullmäktige röstar så som majoriteten av demoex medlemmar har röstat. Men precis som Torgny säger så blir det problem när (inte om, eller hur?) vi i framtiden har flera mandat i fullmäktige. Här måste vi ta ett viktigt beslut; antingen så ska våra representanter rösta så som majoriteten av våra medlemmar (som idag) eller så ska våra representanter så gott det går rösta precis så som medlemmarna. Med precis menar jag att om 40% röstat nej och 60% röstat ja så ska en rösta ja och en rösta nej (om vi har två ledamöter) eller två rösta ja och en rösta nej om vi har tre ledarmöter. Men “precist” representantskap blir aldrig speciellt precist utan hela tiden gränsdragningar (och diskussioner). För att göra det mer demokratiskt tycker jag att vår(a) representanter ska rösta så som majoriteten av medlemmarna har röstat, men endast om det är minst 10% majoritet (dvs. om minst 60% har röstat bu eller bä, om det bara blir 55% bu så lägger representanterna ned sina röster. Hoppas ni hängde med, kanske en dum ide, vad tycker ni?

Redigera

Okej, det var ju en lite småviktig ändring. Ser nu också att du under §8 nämnt att medlemmar utanför vallentuna inte har rösträtt, vilket ju inte är fallet nu. Men då förstår jag i alla fall att du inte försökte smyga in ändringen, eller? ;)

I vart fall är detta en så pass viktig förändring att det bör behandlas i en separat diskussion/omröstning.

Redigera

När det gäller frågan hur ledamöterna ska rösta, när Demoex har mer än en ledamot, då är den naturliga metoden att använda samma metod som används vid mandatfördelning i ett vanligt svenskt val.  Ifall man tex har en valkrets med två mandat, och man har två partier som folk har röstat på, då fördelas ju mandaten enligt något som kallas den jämkade uddatalsmetoden (eller något liknande om jag minns rätt).  Eftersom man tydligen har kommit fram till att den metoden är bäst för att ge mest rättvist resultat, då är troligen den metoden bäst att använda.

Redigera

Bra initiativ att föreslå nya stadgar, de behöver verkligen ses över!
Vi kan väl lägga upp en separat debatt/omröstning till varje ändringsförslag? Annars begår vi samma misstag som övriga politiska etablissemanget, vi minskar möjligheten till inflytande genom att slå ihop många frågor till en enda.

Redigera

I Olles ändringsförslag har föreningens mål försvunnit. Jag tycker vi ska ha ett nytt mål, men jag har inget förslag för tillfället.

Redigera

FÖRENINGENS MÅL: Föreningens mål är att ersätta den representativa demokratin med edemokrati. När jag läser dessa stadgar ser jag knappast någon skillnad från de traditionella partierna. Begreppen ”edemokrati” och ”styrelse” kan inte koexistera på samma sätt som vatten och olja kan inte blandas. I en edemokrati är medlemarna som är styrelsen. Jag kan acceptera stadgarna om det läggs till en förklaring, att bergreppen figurerar endast för att tillfredställa gällande lagstiftning.
Angående kritik (av Torgny Tholerus) gällande den jämkade uddatalsmetoden och rostfördeningen på representant A och B, anser jag att om ett beslut har fått 51% av rösterna hat detta beslut vunnit och alla ”administratörer” skall respektera majoritetens beslut. Demokrati betyder majoritetsbeslut och ingenting annat finurligt som de privilegierade demokratins fiender kommer på och försöker hitta på krångel för att sabotera den rena edemokratin.
Läs mer: Sharebook: www.fredblomson.spaces.live.com

Redigera

Demokrati är inte så enkelt att det förslaget som får flest röster har vunnit.  Ty tänk om vi har fallet att 40% av medlemmarna röstar på alternativ A, 31% röstar på alternativ B1 och 29% röstar på alternativ B2, där B1 och B2 då är olika varianter av samma förslag.  Vad innebär ett majoritetsbeslut i det fallet?

Redigera

Per: Jag förstår inte, jag har inte ändrat texten om Demoex mål.

Jag anser precis som Fred att Demoex mål är att ersätta den representativa demokratin med edemokrati. Men jag tycker ändå att Demoex bör ha en traditionell styrelse som sköter de mindre frågorna kring administration, pr, utveckling, osv. Detta för att den Edemokratiska modellen för kommunalpolitiska beslut ska vara enkel att engagera sig i utan att man ska behöva engagera sig i hur det bakomliggande systemet och administrationen ska fungera. De engagerade demoex-själar (bl.a. vi som just nu diskuterar detta) är ganska lagom i antal för att kunna bilda en styrelse. Sedan kan visserligen större delen av styrelsearbetet med fördel ske via nätet.

Ang. hur vi nu ska gå till väga så tycker jag att vi ska ta hela stadgarna till ett och samma beslut, men frågorna kring hur representanterna ska rösta och huruvida medlemmar som inte bor i vallentuna ska ha rösträtt bör först diskuteras tills dess att vi har förslag som alla kan ställa sig bakom.

Kul för övrigt med en så hetsig och engagerad debatt, bästa i demoex historia?

Redigera

Olle: Målet för 2006 (§2) var att ta fem mandat i valet. Det är överspelat nu så därför behövs ett nytt.

Ang. föreningens mål: Freds Blomsons förslag är litet väl radikalt i min smak. Jag godtar inte vatten-olja metaforen som argument för att e-demokrati och representativ demokrati inte kan blandas. Personligen tror jag att de måste blandas, och vår uppgift i ett större perspektiv är att visa hur det kan ske. Visserligen står vi för den e-demokratiska delen av blandningen, men vi är trots allt verksamma inom en representativ demokrati.

Redigera

Aha, nu förstår jag vad ni menar.

Målet för 2006 var utspelat, därför tog jag bort det.
Jag anser att den sortens mål bör stå i en verksamhetsplan, där det kan revideras och fastslås på årsmötet varje år. I stadgarna bör bara de övergripande målen med verksamheten stå, dvs sådana som inte ändras mellan åren.

Som mål i stadgarna tycker jag ett vi kan skriva att vi på lång sikt vill ersätta den representativa demokratin med e-demokrati, men att vi på överskådlig tid / kortare sikt vill introducera e-demokratin som ett alternativ till den representativa demokratin.


Redigera

För mig personligen är det inget mål i sig att just e-demokrati skall ersätta representativ demokrati. Målet är att öka människors möjlighet att kunna påverka det politiska beslutsfattandet. E-demokrati är bara ett medel i det. Ett medel som vi just nu testar (Demokrati experiment..). Om det visar sig att det inte funkar bör vi hitta ett annat medel.

Håller i övrigt med Olle att kortsiktiga mål inte bör stå i stadgarna, verkar opraktiskt.

Redigera

Jag håller med Anders om att tekniken (Internet) är att betrakta som ett medel och inte som ett mål. Men hur är det med demokratin, är inte den också ett medel? Hmm, svår fråga…

Redigera

För att möjligen hjälpa oss komma framåt så har jag lagt upp en “wiki” sida, d.v.s en sida alla kan redigera, med de nuvarande stadgarna. Adressen är: http://demoex.net/stadgar2007

Gamla versioner sparas, så det är enkelt att gå tillbaka om vi skulle komma fram att en ändring som gjorts inte är bra.

Olle, kan inte du börja med att lägga in de ändringar som du gjort som inte har framkommit här som kontroversiella?

Redigera

Jag har nu lagt in mitt förslag (förutom förslagen om “struken rösträtt för icke vallentunabor” och om “majoritetsbeslut/hur representanterna ska rösta”). Se länken i Anders inlägg ovan.

Redigera

Sakta i backarna Fred! :) Du får jättegärna lägga in ändringar på wiki-sidan. Men ta upp dem här först om förändringarna är omfattande eller som jag nämnde för Olle; “kontroversiella”. Och namnbyte och total förändring av våra mål är helt klart omfattande :)

Vad gäller namnbyte så har det redan röstats om på årsmötet (förslaget röstades ner).

Jag ändrade tillbaka till den tidigare versionen med Olles mindre ändringar. Detta betyder inte att jag inte tycker att ändringar skall göras, men jag tror det är lättare att utgå från den versionen trots allt. Freds ändringar kan ses här. Fred, ta gärna upp förändringar som du vill se här i diskussionen, så lägger vi in dem efterhand när vi har enats hyffsat om dem.

Redigera

Jag är nöjd med hanyteringen av mina förslag.Kontroversiella eller inte, goda ideer slår igenom tidigare eller senare. Om mina ideer är värda kan de komma upp senare igen.

Redigera

Två ändringar av Per inlagda: http://demoex.net/node/526/revisions/view/537/539

“Per: En uppdatering av § 7 enligt Fred Blomsons förslag som vann stöd på årsmötet, samt ett gammalt beslut om återremiss som aldrig har skrivits in i stadgarna.”

“Per: Preciserat att kallelsen till årsmötet måste skickas ut senast en månad innan omröstningens deadline.”

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.