Demoex

Valanalys

Demoex gick upp från 1,7 till 2,9 procent i valet, trots att vänsterpartiet kom tillbaka. Vi förstärkte vårt mandat, men vi tog inget nytt. Nu får vi troligen fortsätta i fyra år till med samma arbetsformer.

I valrörelsen har vi haft en höghjuling som demokratimodell. Höghjulingen var en prototyp till den moderna trampcykeln. Det tog 25 år från att den kom tills att cykeln började se ut som idag med två lika stora hjul. Om Demoex fortsätter växa i samma takt dröjer det ungefär lika lång tid, 25 år, innan de representativa och direktdemokratiska hjulen är lika stora.

25 år är en lång tid. Men det som växer för fort växer ofta snett. Vi skulle troligen kunna göra en bättre valrörelse och växa fortare om Demoex var hårdare styrt och hade ett belöningssystem för medlemmarna. Problemet är att det skulle uppstå en hierarki och en oligarki inom organisationen. Då vore Demoex inget nytt. Sådant finns det redan gott om i politiken. Vi tar det lugnt istället.

Är hierarkiska rangordningar en delmängd av (ospecificerade)rangordningar, eller är det snarast att betrakta som en delmängd av (ospecificerade) hierarkier, eller är det väsensskilt både ifrån hierarkier och rangordningar (för vi har väl inte att göra med en tautologi)?

I övrigt har jag ett par andra (smärre) funderingar:

  • Är det cykelhjulen i V-tuna (eller Riket) som kommer att vara lika stora efter 25 år vid konstant tillväxt?
  • Hur mäter du storleken på de representativa och direktdemokratiska hjulen? Är det röstandelar i valet?
  • Varför måste Demoex vara hårdare styrt för att växa snabbare?
  • Varför måste det “[…]uppstå en hierarkisk rangordning och en oligarki inom organisationen” för att man inför belöningssystem? Beror inte detta på vad man har för slags belöningssystem?

/Dan

Redigera

Låt mig få fråga vad Demoex agenda egentligen består i, Per. Är målet att erhålla ett modernt cykelformat, dvs. att det representativa hjulet ska vara lika stort som det direkdemokratiska, och i så fall varför? Jag kan personligen bara se två politiska mål med Demoex och det ena är att ersätta det representativa systemet med ett direktdemokratiskt, och i så fall måste ju målet vara att bli en enhjuling. Det andra målet är att bli ett rådgivande forum där medborgare får möjligheten att uttrycka, pröva och förädla sina åsikter på nätet, för att de folkvalda sedan ska få en riktlinje vart folket står i vissa frågor. I det senare exemplet ser jag inte poängen med att demoex överhuvudtaget ska försöka ragga mandat i kommunfullmäktige, i det tidigare exemplet ser jag ingen anledning med att försöka vara ödmjuka och tala om att man ska utvecklas i lugn takt, utan hävdar då att ni bör driva en mer intensiv och upplysande kampanj än någonsin.

Redigera

Bakgrunden till mitt ifrågasättande av belöningssystems inverkan på hierarkibildningen, var närmast att jag uppfattade det som att du ansåg dig uttrycka en självklarhet, men eftersom detta samband inte var lika uppenbart för mig, så hoppades jag att du kunde utveckla resonemanget en smula. Jag avsåg med andra ord inte att ge uttryck för en annan ståndpunkt, men eftersom du nu har bett mig kan jag likväl kosta på mig att dela med mig av mina oreflekterade intuitioner på området.

Min erfarenhet är förvisso ringa, men uppriktigt sagt har jag nog aldrig sett en (i reell mening) platt organisation. Även i organisationer som saknar en formell ledare uppstår, efter vad jag kunnat se, hierarkier. Vissa särskilt ambitiösa, duktiga, uthålliga, karismatiska, manipulativa personer, får i regel ganska snart en särskild ställning (för en kort, eller lång period). Vad frågan gäller måste med andra ord snarast vara om det finns belöningssystem som inte förstärker tendensen till hierarkibildning. Jag tror att det går att konstruera sådana belöningssystem. I själva verket tror jag att alla former av belöningar som inte är termer av organisatorisk ställning är harmlösa i det ifrågavarande avseendet. Jag måste dock erkänna att jag är helt obildad på detta område, vilket innebär att min uppfattning inte vilar på vare sig någon teoretisk eller empirisk grund, utan fastmer blott och bart mina intuitioner på området. Du ber om tips, och även om jag inte tänker leverera en katalog av möjliga belöningsformer, så ska jag ge dig ett exempel som jag tror har just den karaktäristiken att det, i sig, inte spär på hierarkibildningen. Exemplet jag väljer att lyfta fram är Ekonomisk belöning.

/Dan

Redigera

Tack för ett bra svar!

Ett tips på ett bra belöningssystem som inte leder till konkurrens- och hierarkibildning? Konsekvensbildning! En belöning så god som någon är väl att tydligt få se konsekvenserna av det arbete man lägger ned. Det man bidrar med till en organisation skapar återväxt i form av förtroende, i form av större uppmärksamhet och större tillväxt. Men detta kan ju uppfattas som negativt av vissa.

Jag personligen har aldrig förstått problemet med hierarkier och konkurrens överhuvudtaget: så länge hierarkierna bygger på hårt arbete (inte nepotism) och så länge konkurrensen bygger på en samförståelse om spelets regler och inte på utslagning är det kanske ett av de viktigaste medlen för positiv utveckling människan (och naturen) har. I grund och botten handlar det om att alla förstår vilka konsekvenser ens ageranden får, och att man tydligt och klart kan se dessa konsekvenser. Om Parisas och ditt arbete till exempel har inneburit att man röstat fram era namn först på valsedlarna, är detta inte annat än naturlig och positiv hierarkibildning. Parisa får tala för demoex åsikter i kommunfullmäktige, för att hon fått förtroendet att göra det. Självfallet innebär detta också att hon blir ett naturligt ansikte utåt (såsom ni också visat på er valaffisch) och därmed har hon erhållit en särposition i Demoex. Inget konstigt med det! De som vill stå på valsedlarna nästa gång får arbeta hårdare för att föra fram anledningen till att just dem ska få förtroendet att tala inför kommunfullmäktige.

Likaså har människan behov av att få en identitet i varje grupp han eller hon ingår. I en liten grupp kan det räcka med att identiteten får vara “Per” eller “Parisa”, men i större grupper kan det vara väl motiverat att införa begrepp som “språkrör”, “ordförande”, “kassör” osv. just för att varje person ska förstå vad han/hon fått förtroendet att göra, och för att han/hon ska kunna utkrävas ansvar för man gjort, OCH för att man ska känna att man i föreningen erhållit en särskild identitet. Detta har fungerat i tusentals år, och fungerar än idag.

Redigera

Jag tror man ska vara försiktig med ekonomiska belöningar inom ideell verksamhet. Min erfarenhet är att de lätt väcker ont blod och rivalitet, men tack för tipset Dan!

Gabriel - du försvarar fri konkurrens och ser inget problem med hierarkibildning. Det gör däremot många av demokratins fränaste kritiker.

Jag tycker det vore kul om Demoex utmanar Robert Michels föreställning om demokratins tillkortakommanden i Oligarkins järnlag, samtidigt som vi vill ge våra deltagare möjlighet att debattera och vinna gehör för sina åsikter. Kanske är dessa önskemål sinsemellan oförenliga?

Kan vi öka demokratin genom att utveckla dess former? Kan vi skapa ett system för beslutsfattande som fungerar bättre än det nuvarande? Det som skulle krävas är att systemet utnyttjar den fria konkurrensens goda sidor men undviker nackdelarna. Jag talar om maktkoncentration, hierarkibildning, fusk, manipulation etc. Jag vill tro att det är möjligt. Vi måste i allafall försöka, anser jag.

Redigera

Grattis till ett bra valreslutat, Per. Bra att ni tar det lugnt. Men om ni fördubblar rösterna varje år så har ni egen majoritet i Vallentuna redan om 16 år (om jag har räknat rätt) ;)

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.