Demoex

Inspiration från Popper

Den österrikiske filosofen Karl Popper är en av de stora inspiratörerna till Demoex. Popper är kanske mest känd för sitt kriterium på vetenskaplighet. Kravet är att en vetenskaplig teori ska vara falsifierbar, dvs möjlig att vederlägga genom empiriska experiment.

Samma tankegång genomsyrar även Poppers politiska filosofi. I boken ”Det öppna samhället och dess fiender” (1945) gör han upp med både vänster- och högerextremism. Istället menar Popper att den kombination av öppenhet och konkurrens som råder inom vetenskapen också bör prägla politiken. Ett samhälle utan öppen debatt kommer oundvikligen att stagnera, menar han. Ju mer besluten nagelfars och ifrågasätts, desto bättre blir resultatet.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.