Demoex

Dagordning

På torsdag är det ubildningsnämnd igen.

Det är även en halv utbildningsdag för nämnden inplanerad, är dock tveksam om jag har möjlighet att närvara på denna.

Möteshandlingar finns här http://www.vallentuna.se/dok/kallelser/2011…

och dagordningen är som följer

1.Val av justerare
2.Fastställande av dagordning
3.Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (UN 2011.164)
4.Miljöcertifiering av Vallentuna gymnasium och miljöpedagogiskt pris (UN 2011.194)
5.Riktlinjer skolskjuts (UN 2011.196
6. Intern kontroll delårsrapport 2011 (UN 2011.193
7. Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial 2 2011 (UN 2011.191)
8. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2012 (UN 2011.192)
9. Verksamhetsplan 2012-2014 (UN 2011.195)
10. Anmälningslista 2011-09-07 - 2011-10-11


This site is history. Direktdemokraterna is the future.