Demoex

Förändringsförslag

Här kan du komma med förslag till förändringar

Stadgarna bör kortfattade och tydliga, så att de är intressanta och lättlästa. Jag tycker också att de ska vara ett levande dokument som förändras i takt med att Demoex utvecklas.

Stadgarna utgör en “arbetsordning” för hur Demoex. i Vallentuna skall arbeta för att uppnå uppställda mål. De utgör också “spelregler” för föreningens aktörer, dvs. medlemmar, och organ. Stadgarna ger “rättslig handlingsförmåga” åt föreningens företrädare och organ att t ex verkställa beslut. Stadgarna klarar ut vem eller vilka som är “ansvariga för vad”. Stadgarna reglerar vad som gäller när inte alla är överens. Stadgarna skall “styra verksamheten”, framför allt till formen. Det är önskvärt med balans i styrningen mellan stadgarna och opinionsyttringar från organ och medlemmar eftersom partiet är internetbaserat. Det är krav att stadgarna skapar förutsättningar i föreningen för att medlemmarnas inneboende resurser, kreativitet och skaparkraft skall frigöras i ett meningsfullt arbete där människor utvecklas. I valda organ, kommittéer o dyl. bör kvinnor och män fördelas så jämt som möjligt. Till möten och sammankomster i föreningen är förutom medlemmarna även deras anhöriga och sympatisörer välkomna aktivera sig och delta.

JeGa

Jag är lite fundersam till §4

§ 4. Deltagaravgift

För personer bosatta i Vallentuna kommun är årsavgiften noll (0) kronor. Endast fysiska personer kan vara medlemmar. De som inte bor i Vallentuna har möjlighet att medverka om de betalar en årsavgift, vilken fastställs av årsmötet.


Det här innebär att vi öppnar upp för att personer utanför vår kommun får rösträtt i frågorna som behandlas på kommunfullmäktige och därmed även potentiella kuppförsök mot fullmäktige. Nu är väl det ingen överhängande risk för stunden att detta ska leda till något ont. Men jag tycker ändå att vi borde täppa till detta hål utan att för den skull stänga ute personer som vill engagera sig. Eller har jag misstolkat det hela?

PARTIPROGRAMMET När man som besökare kommer in i webbsidan, möter man till höger en kolumn med hänvisningar till stadgar, ideologi … osv. Sedan i fall man börjar gå in i stadgar läser man följande om partiprogrammet: ” Demoex bakgrund, ändamål, verksamhet, organisation, och stadgar ska finnas sammanställt i ett partiprogram. Partiprogrammet ska på ett informativt och lättförståeligt sätt beskriva partiet för potentiella medlemmar. Partiprogrammet ska revideras kontinuerligt av styrelsen.” Sedan söker man efter ”Partiprogrammet” och hittar inget!!! En dag hittade jag svaret i ”Information i lagom stora portioner” som jag får dagligen: ” Demoex är ett parti utan någon given politik i sakfrågor. Istället för partiprogram har vi debattregler.” Jag anser att hänvisningen partiprogrammet(understrucken)skall stå högst upp ovanför stadgar och när man klickar skall stå texten: ”Partiprogrammet. Demoex är ett parti utan någon given politik i sakfrågor. Istället för partiprogram har vi debattregler.” (här skall debatregler vara understrucken och skall hänvisa ditt)!

Hej Fred, Du har helt rätt. Vi håller nu på med att förbättra stadgarna. När det är klart blir allt tydligare på hemsidan. Per

Denna formulering: “Demoex vill ge alla som bor i Vallentuna möjlighet att vara med och påverka varje politisk sakfråga. Demoex mål är demokratisk tillväxt” i §2 innehåller en motsägelse. I första meningen låses verksamheten in i Vallentuna kommun, medan den i andra meningen tycks peka mot - ja vad? Sverige, Europa, världen……. ? Vårt medium är World Wide Web och inte ett Vallentuna intranet för medlemmar enbart! Meningen “Sträva efter att vara ett neutralt media” gäller väl demoex.net, för inte kan väl medlemmarna rösta ‘neutralt’ i kommunfullmäktigefrågor? NEUTRALT I IDEOLOGISKA FRÅGOR borde det kanske vara.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.