Demoex

Med bl.a motivering att allt mer tid går åt till politiskt arbete, locka unga till politiskt arbete har, om jag förstått det rätt, fullmäktige beslutat om kraftiga arvodes höjningar. Detta står inte i relation till de skriande behoven i vård, skola och omsorg. Jag föreslår en särskild arvodesnämnd som yttrar sig över varje förslag angående arvoden som skall fattas, efter en fastlagda kriterier. T, ex del av skattekrona, förlorad arbetsinkomst, allmän löneutveckling, del av samlad skatteförmåga, del av budget o s v. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och inte ett konsultuppdrag. Sätt ner de föreslagna arvodeshöjningarna.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.