Demoex

Protokoll från det fysiska årsmötet

Demoex årsmöte 2010

Tid: lördag 27 mars kl 18.00-20.30
Plats: Vallentunasalen

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötet har blivit utlyst enligt stadgarna
3. Fastställande av dagordningen
4. Till stämmoordförande valdes Einar Spetz
och till sekreterare för mötet valdes Per Norbäck
5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Jerry Gabrielsson och Lennart Fridén
6. Revisionsberättelsen lästes igenom. Förslag till redaktionell ändring av datum: 2009 till 2010
7. Årsredovisning 2009 lästes upp och godkändes.
8. Verksamhetsberättelse 2009 lästes upp och godkändes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2009.
10. Val av styrelseordförande för 2010
11. Val av styrelse för 2010 (kassör och minst 2 ledamöter)
Kassör: Annica Norbäck
Övriga ledamöter: Jerry Gabrielsson, Lennart Fridén, Einar Spetz, Björn Holmström
12. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att välja revisor och revisorsuppleant
13. Årsavgift för medlemmar boende utanför Vallentuna blir oförändrad (100 kr/år)
14. Motion att lotta ordningen på valsedeln avslogs av de röstande på nätet. Ordningen kommer att röstas fram
15. Motionen om att tillsätta en arvoderad förberedelsegrupp bifalles av årsmötet. Mötet överlåter åt styrelsen besluta om detaljerna.

  1. Valrörelsen 2010 – Hur ska vi disponera föreningens kapital?
    Lennart Fridén har tidigare utsetts av styrelsen att vara Demoex kampanjgeneral under valrörelsen. Lennart arvoderas under perioden april-september 2010 motsvarande det arvode som Demoex politiska representant Per Norbäck innehar. Per och Lennart kommer under valrörelsen arbeta med att:

• Ta fram kandidater till valsedeln
• Förbättra och förenkla hemsidan
• Kontakta medlemmarna
• Synliggöra Demoex i samhället och i media
• Ev. Anlita en reklambyrå för att utforma en trycksak
• Att synas på gator och torg – med senaste tekniken
• Rösta fram en valplattform med de ”10 viktigaste frågorna”
• Gör hemsidans omröstningar tillgängliga via mobiltelefon
• Arrangera en stor fest med levande musik

17. Inga övriga frågor
18. Mötets formella avslutande


This site is history. Direktdemokraterna is the future.