Demoex

1. Godkännande av dagordning

Föreslås att den stadgeenliga dagordningen godkänns enligt nedan, med undantag för punkt 2 “val av stämmoordförande” som stryks då detta endast behövs vid ett fysiskt årsmöte.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. (Val av stämmoordförande.)
 3. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fastställande av årsredovisning.
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för föregående års styrelseledamöter.
 8. Val av styrelseordförande.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av revisor och revisorsuppleant.
 11. Fastställande av årsavgift för medlemmar boende utanför Vallentuna.
 12. Stämmans avslutande.

Ja, så här ser en formellt korrekt dagordning ut. Jag säger JA iaf. /Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.