Demoex

3. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Årsmötet ska ligga i mars enligt stadgarna. Nu blev det försenat - kan mötet godkännas?

Jag tycker nog att mötet kan godkännas ändå. Värre försyndelser har man låtit passera…/Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.