Demoex

Interpellation från Demoex

Till fullmäktigemötet den 3 mars har vi (Parisa och Per) lagt en interpellation som vi gärna vill ha synpunkter på:

Vallentuna kommun fick låga betyg i Statiska Centralbyråns undersökning om medborgarnas inflytande. De frågor som fick lägst betyg handlar om invånarnas möjligheter att påverka de kommunala besluten. Som representant för Demoex är det lätt att förstå. Vi sitter i kommunfullmäktige, men när sakfrågorna kommer hit är de med få undantag redan avgjorda.

Utvecklingen i Vallentuna tycks gå mot allt färre ärenden och möten i fullmäktige. I september 2003 antog kommunfullmäktige en motion om att ärenden i största möjliga utsträckning ska behandlas som separata ärenden på dagordningen. Det skulle ge bättre debatter och tydligare beslutsgång och därmed öka den folkvalda församlingens inflytande. Varför frångås detta beslut?

I hela världen finns en tendens hos de styrande att vilja koncentrera makten. Demokratin uppstod för att motverka denna tendens, för att låta många vara med och bestämma. I Vallentuna är vi 41 folkvalda som sitter i kommunfullmäktige och representerar medborgarna. Det vore intressant att veta hur många av oss som känner att de kan påverka de beslut som fattas ikväll.

SCB:s undersökning visar på ett demokratiskt underskott i kommunen. Om man tillhör den politiska falang som får sin vilja igenom kan det vara svårt att se problemet, men för att dra det till sin spets:

  • Vad ska vi med vårt folkvalda kommunfullmäktige till?
  • Varför ska vi sitta här och låtsas fatta beslut om de redan är avgjorda på förhand?

Om vi - som trots allt sitter i fullmäktige – inte känner att vi kan påverka besluten, hur ska de som har valt oss kunna göra det?

Detta låter superintressant. Det skulle inte vara möjligt att filma detta för att sedan lägga upp på hemsidan? Jag kan stå för redigering och lägga upp det. Men någon behöver filma och skicka råkopian till mig.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.