Demoex

Bostadsbyggnadsprognos 2013-2022

Som en del av arbetet med ny kommunplan revideras årligen kommunens bostadsbyggnadsprognos.

För de närmast kommande åren är prognosen ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten.

För övriga år visar prognosen den huvudsakliga inriktningen för bostadsbyggandet.

Kommunens planberedskap och huvudsakliga inriktning för bostadsbyggandet omprövas varje år i samband med att en ny bostadsbyggnadsprognos utarbetas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för perioden 2013-2022 (BBP13A). Prognosen bygger på föregående års prognos, gällande översiktsplan och inkomna önskemål om detaljplanering. Näringslivs- och planutskottet godkände i januari 2013 att BBP13A används som underlag till framtagande av befolkningsprognos 2013-2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan januari kompletterat BBP13A med kartunderlag och nya bostadsprojekt (utifrån planbesked i näringslivs- och planutskottet under 2013) samt uppdaterat planeringstatus av befintliga projekt.

Godkänner du bostadsbyggnadsprognosen?

För

Redigera
Ditt betyg: 2 (2 betyg)

JA

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Sydöstra
Rymmer 4.6 verkligen 100 hus på större tomter?
Var kommer de 50 husen i 4.7 att byggas? Bullerstörning från Arningevägen riskeras.
4.8 kommer förhoppningsvis att slopas hösten 2014 (efter valet), orsaker: buller, naturförstörelse samt långt från Roslagsbana och centrum.
Har 4.9 plats för 75 hus med större tomter utan att inkräkta på Tingstaden?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.