Demoex

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

Sedan 1991 har kommunernas miljö- och hälsoskyddstillsyn omfattat tillsyn på solarier ur strålskydds- och hygienisk synpunkt.

Enligt 16 § strålskyddsförordningen (1988:293) har den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet tillsyn inom kommunen över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen följs.

I kommunen saknas taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som kommunfullmäktige enligt 16a § strålskyddsförordningen får meddela föreskrifter om. Tillsynsinsatser på området är planerat att utföras hösten 2013 på samtliga solarier i Vallentuna kommun.

För att kunna uppnå kommunens principer om önskvärd kostnadstäckning behöver miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslagen taxa:

Taxans timavgift bör vara densamma som timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken, för närvarande 905 kr/tim. Timavgiften bygger på nämndens kostnader för verksamheten.

Ska vi ha en taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område?

För

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

JA
Det bör kunna godkännas

Emot

Redigera
(1 betyg)

NEJ
Kostnaden för tvingande inspektioner bör inte belasta den som inspekteras. Det är som om man skulle få en räkning på 500 kronor varje gång trafikpolisen stoppar en och gör en nykterhetskontroll.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.