Demoex

Kommunstyrelsen har

Inga betyg ännu

Kommunstyrelsen har förvisso skött ansvaret för exploatering och infrastruktur till enorm ekonomisk nytta för kommunstyrelseordförandens hustru. Har det varit att fullgöra kommunens uppgifter?
Ansvaret för planering för trafik- och miljöfrågor har skötts så att ett stort antal bostäder planeras där Arningevägens trafikbuller starkt påverkar dem.
Tid för verkställighet efter beslut ökar och det borde redovisats korrigerande åtgärder.
Medborgarundersökningen för fritid visar ett värde över rikets snitt. Hur går det om en mängd människor i Södra Vallentuna mister rekreationsområdet Kristineberg, som ligger nära och bra? Dessutom får vi en mängd nya invånare som ställs utan den tillgången.
Andelen kunskapsintensiva företag är mindre intressant än antalet anställda i sådana företag. Den siffran borde redovisas.
Utveckling och förvaltning av byggnader och mark, så att värdet ökar för invånarna, tycks vara lågprioriterat. För upptagna med annat?
I fråga om Invånare/kund syns att vissa mål är (avsiktligt?) lågt satta. Kan det vara rimligt att eftersträva index 41 på nöjd med inflytande eller index 51 resp 53 nöjda med gator/vägar resp gång- & cykelvägar?
Flyktingservicen planeras helt överförd till socialförvaltningen efter 2013. Det rimmar väldigt illa med Alliansens ambitioner att flyktingar inte ska ses som en belastning utan ges introduktion plus arbetstillfällen.
Utbildningsnämndens mål att inte mer än var femte elev ska missa stimulans till till utveckling och lärande har alltså utfallit med var tredje elev! Denna katastrofala siffra klassas som “delvis uppnått” mål.
Fritidsnämnden nämner inte att Vallentuna är näst sämst i länet då det gäller idrottshallar. 31 215 invånare per idrottshall, bara Stockholm är sämre med 33 894 och som jämförelse har Botkyrka, Värmdö, Salem, Upplands Bro, Sigtuna, Tyresö och Haninge 7 - 9 000 inv/hall. De två närmast sämsta är Upplands Väsby och Sundbyberg med cirka 20 000. Men den kommunala inriktningen har kanske varit på bygge av annat!
Kulturnämnden
En viktig fråga blir politiska uppdrag för marknadsföring av kommunen – hur ska bilden av Vallentuna se ut? Direktdemokratin är ett signum för Vallentuna och bör ingå när vi ska “sättas på kartan”.
Måluppfyllelse i tabellform skiljer sig starkt från övriga nämnder. Efter indikatorer visas Utfall, Målvärde och Måluppfylllelse med enbart värdena Ja/Nej. T ex Öka samarbete […..] för ökad kundnytta hänvisar till verksamhetsberättelse.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Av tolv mål har fyra uppnåtts, tre delvis uppnåtts och fem inte uppnåtts.
När man läser redogörelsen slås man av att här bedrivs inte verksamheten med den beslutsamhet och kompetens som skulle erfordras. Stor ärendemängd och handläggning prioriterad räcker inte som svar. Varför sker inte en anpassning till verksamheten t ex genom rekrytering?

Du är verkligen på hugget Lennart!

Per


This site is history. Direktdemokraterna is the future.