Demoex

Ett direktdemokratiskt parti - demoex - har nu innehavt ett mandat i Vallentuna Kommunfullmäktige (KF) i över tio år. Under denna tid har det i andra länder gjorts betydande framsteg i direktdemokratisk riktning.
Det är på tiden att Vallentuna (och Sverige) kommer igång med en vidgning av demokratin till medborgarna (oftare än vart fjärde år).
De förtroendevalda behöver mer kunskaper om invånarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i olika frågor. En medborgardialog kan också ge invånarna större kunskap om kommunens ansvar.
Motionens utgångspunkt är att politiker och tjänstemän ska få önskvärd kunskap om invånarnas synpunkter i olika frågor. Här utvecklas en kultur med invånarna i fokus och vinster med att de blir engagerade.
Förslag till praktiskt genomförande: Kommunen låter SCB ta ut en medborgarpanel på 500 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16 år och uppåt. Dessa kontaktas per post och ombeds svara per e-mail. De som inte svarar får en påminnelse per post med svarskuvert, med samma frågeformulär som de e-mail-svarande får.
Frågorna bör handla om både långsiktig planering och dagsaktuella problem. Även om man inte tar hänsyn till inkomna synpunkter, behövs återkoppling med motiv för de beslut som fattats. Personliga svar bör ges till dem, som fyller i något i den obligatoriska avslutningsfrågan “Har du något ytterligare du vill framföra till kommunledningen?” Panelen byts till hälften varje år.
Frågorna bör utformas och efterbehandlas av en tvärpolitisk grupp ur KF med en deltagare från varje parti. Med sin stora direktdemokratiska erfarenhet bör demoex-representanten vara lämplig ordförande. Gruppen bör få i uppgift att ordna “Vallentuna Demokratidag”, där systemet med medborgardeltagande via slumpvis uppsatt panel lanseras. Innehållet för detta evenemang fastställs av den tvärpolitiska gruppen.
Övriga partier bör uppmanas att kontakta sina resp nationella huvudorganisationer för samråd kring spridning av denna metod - eller annan - för medborgarinflytande i de frågor som ju faktiskt angår de boende i kommunerna. Falu kommun har redan valt en annan modell.
Demoex’ avsikt med motionen är att återta ledningen för Vallentuna inom direktdemokrati och alltså fortsätta leda en utveckling i stället för att “hänga släpvagn” på den!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.