Demoex

Möte Utbildningsnämden 20:de September 2012

Vid lunchtid den 20 september 2012 stod jag utanför lärarummet i Vallentuna Gymnasium, i väntan på mitt första möte som ny representant i utbildningsnämnden för Demoex. Efter att ha stött på rektor Helena Henrikson vid entrén, började övriga representanter stiga in.

Efter en god lunch i skolmatsalen, lite småprat med gamla klasskamrater och lärare, skulle dialogmötet äga rum. Dagordningen skrevs upp och mötet öppnades av ordförande Björn Furugren (C). Susanne Malmer, kvalitetshandläggare hos barn- och ungdomsförvaltningen, gjorde en resultatgenomgång av utdelade enkäter.

När vi hade gått igenom resultaten utförligt, tagit en kort rundtur genom skolan och sedan kommit tillbaka till salen delade ordförande Björn Furugren upp alla medverkande i två grupper. Första gruppen fick sitta utanför salen, den andra stannade kvar. I grupperna diskuterade vi resultaten av enkäterna i detalj, letade orsaker till statistiken och lade fram förslag på eventuella lösningar.

Tillbaka i salen gjorde vi en gemensam summering och diskuterade de resultat vi hade kommit fram till. Långvariga diskutioner och spekulationer varade om resultaten.

Vid sextiden på kvällen var det möte i kommunhuset med flera parter medverkande. Ytterligare en resultatgenomgång av enkäter genomfördes, för parter ej medverkande i det tidigare dialogmöte.

Delårsrapporten Kunskapscentrum Nordost januari - juni 2012 gicks igenom och godkändes. Gymnasieskolpengen fr.o.m 1:a Januari 2013 gicks igenom, med prislistan för “Yrkesintroduktion” under “Övriga program” oklar tills senare under hösten. Miljöpartiets Motion “Naturskola - Att lära in ute” avslogs, med argumentet att pedagogik i naturmiljö redan finns tillgänglig.

I mötets sista punkt utsades kontaktpolitiker för programråd under hösterminen 2012. Där min plats ersatte Fredrik Nilsson i Demoex.

Kort om resultatgenomgången under dialogmötet:

Mål beslutade av kommunfullmäktige:

Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar: Utbildningsnämdens indikator, Brukarenkät: Minst 80% av elever i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium är nöjda med verksamheten. Resultat: 74% nöjda, oförändrat med föregående år.

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet: Utbildningsnämdens indikator, Brukarenkät: Minst 95% av elever i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium känner sig trygga på sin skola. Resultat: 89% känner sig trygga, fortsätter med mål.

Mål beslutade av utbildningsnämden:

Stimulerande undervisning: Indikator: Brukarenkät: Minst 80% av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande. Resultat: 66% upplever stimulans till utveckling och lärande.

God vägledning inför framtida studier och yrkesval: Indikator, Brukarenkät och statistik: Minst 70% av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium är nöjda med det information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Resultat, 67% anser att det är nöjda med informationen.

Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universistets- och högskolestudier: Indikator, Slutbetyg: Andelen elever vid Vallentuna Gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnitet för riket. Resultat: 63% uppnår behörighet. Samma som riket.

Goda betygsresultat vid Vallentuna Gymnasium: Indikator, Slutbetyg: Betygspoäng summerat för yrkesprogram och högskoleförberedande program i Vallentuna Gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. Resultat: 13 poäng för Vallentuna Gymnasium, 14.9 poäng för övriga riket.

Hög andel elever som fullföljer utbildningen inom fyra år. Indikator, Slutbetyg: Andelen elever vid Vallentuna Gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Resultat: 86% fullföljde utbildningen inom fyra år 2011. 83% i övriga riket.

Som nybliven student, politikintresserad och till synes yngsta partirepresentant i Vallentuna Kommun. Kan jag meddela att jag aldrig tidigare varit ledamöter i en nämnd eller varit politiskt aktiv på den här nivån tidigare. Det tog en liten stund att greppa retoriken, samt hänga med i alla resultat och jämförelser till en början.

Eftersom jag inte har varit med i nämnden tidigare, var det svårt att slänga in något tillägg eller kommentar när äldre frågor diskuterades.

Jag ser inte min insats som fullständig det här första mötet, dock kan jag lova att den kommer att vara det i fortsättningen.

//Filip Stenström

Tack för en mycket bra redovisning från en första insats!
Ett par iakttagelser:
Om 67% anser att de är nöjda med information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval, beror det nog på att MÅLET 70% är väldigt försiktigt satt. 30% (nästan en tredjedel) förväntas vara missnöjda eller “varken/eller”. Nu föll ju exakt en tredjedel utanför nöjda.
66% upplever stimulans till utveckling och lärande vilket ger en tredjedel ostimulerade! Målet är satt till “4 av 5”, vilket redan det är mycket lågt.
Grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier uppnås av 63%, vilket ger en dryg tredjedel “underkända”.
Nöjda med verksamheten. Resultat: 74%. Målet är satt till “4 av 5”, vilket resulterade i “3 av 4”.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.