Demoex

Kan dagordningen fastställas?

Följande punkter föreslås på dagordningen:

·      Frågan om kallelsen varit utsänd i tid
·      Fastställande av dagordning
·      Val av moderator, sekreterare och justeringspersoner för mötet
·      Verksamhetsberättelse för 2006-2007
·      Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
·      Val av ny styrelse och ordförande för 2007
·      Inlämnade motioner
·      Övriga frågor

Budget och verksamhetsplan?

Kanske borde vi ha haft en styrelse som tagit fram förslag till detta?

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.