Demoex

peppojs blogg

Redigera

Möte Utbildningsnämden 25 Oktober 2012

Dagens möte började med en presentation från Svante Ingler, rektor Kunskapscenter Nordost - Vallentuna Kommuns Svenska för Invandrare. Under presentationen gav han en överblickande bild av Kunskapscentrum Nordost’s verksamhet runt om i Stockholmsregionen. Presentationen började med en kort PR film (http://www.youtube.com/watch?v=fDPeUVpPzko) om deras verksamhet, följt av redovisning om ekonomisk utveckling, samt tillgängliga urval av SFI-utbildning respektive kunskapskrav för detta. Mötet avslutades med en gemensam summering.

Efter en kort rast, ägde nästa möte rum. * Första ärendet handlade om Rutiner kring besiktning av idrottshallar. Utbildningsnämden gav förvaltningen uppdrag att redovisa: rutiner kring besiktningsprotokollen för idrottshallarna, vilka brister man har kommit fram till, samt vilka åtgärder som vidtas. Resultat: Dokumenterade brister var bl.a “Kätting som gått av och som måste repareras”, “Två hissar som har dålig broms”, “Flisig gymmnastikbänk”, samt en “Pallplint som saknar gummipedal”. Åtgärder vidtas av Mälardalens idrottsservice v.39. Rapporten godkänns.

  • Andra ärendet handlade om Utbildningsnämdens Verksamhetsplan 2013-2015. Utbildningsnämdens indikatorer ändrades inom följande punkter:

Vallentuna Gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever: En tydlig profil för Vallentuna Gymnasium ska utarbetas under 2012 (bortagen). Minst 50% av eleverna i årskurs 8 ska känna till Vallentuna gymnasiums profil (tillagt).

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet: Andelen elever i åk 2 som upplever att det är arbetsro ska öka jämfört med föregående år (tillagt).

Elever ska erbjudas en stimulerande arbetsmiljö: Andelen elever som har tillgång till kompensatoriska läromedel ska öka (bortagen). Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel (tillagt).

God vägledning inför framtida studier och yrkesval: Minst 70% av eleverna i åk 2 vid Vallentuna Gymnasium är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval (bortagen). Minst 70% av eleverna i åk 2 är nöjda med den studie- och yrkesvägledning som de får genom skolan (tillagt).

Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets och högskolestudier: Andelen elever vid Vallentuna Gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket (bortagen). Andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna Gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket (tillagt). Andelen elever från ett yrkesprogram vid Vallentuna Gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universistets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket (tillagt).

Vuxenstuderande har godkända kursbetyg: Mer än 85% inom gyvux och mer än 80% inom grvux har godkända kursbetyg (bortagen). Mer än 95% inom gyvux och mer än 90% inom grvux har godkända kursbetyg (tillagt).

Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning (bortagen).

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare: Andelen behöriga lärare vid Vallentuna Gymnasium ska vara minst 80% (tillagt, rikets-snitt).

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi: Vallentuna Gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering (tillagt).

  • Tredje ärendet handlade om Remissvar till KFUM söder Fryshuset, Barn- och fritidsprogramet. Barn- och ungdomsförvaltningen förfrågar Utbilningsnämden om KFMU Söder Fryshuset godkänns som huvudman för ytterligare program, Barn- och fridtidsprogrammet inriktning Pedagogiskt arbete samt inriktning Fritid och hälsa. Resultat: Utbildningsnämden har inget emot förslaget, förslaget godkänns.

  • Fjärde ärendet handlade om Remissvar till avfallsplan för Vallentuna Kommun. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för kommunerna inom SÖRAB. Resultat: Utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriftligt förklara den medföljande broschyren.

  • Femte ärendet var om Rapporter från programråd under september månad. Under September månad har utvalda representanter från utbildningsnämnden fått i uppdrag att besöka programmen på Vallentuna Gymnasium, i syfte att höra elevernas önskemål samt stämma av deras åsikter om utbildningen. Zarah Sjökvist (M) besökte fordonsprogrammet. Eleverna hos fordonsprogrammet är till största del nöjda med utbildningen. Med önskemål att serva kommunens fordon, att producera en marknadsföringsfilm om programmet till närliggande kommuner, samt att få verktygen skrivna i deras namn och få möjlighet att köpa ut dem i slutet av utbildningen Precis det som görs med elevernas skoldatorer idag.

  • Margareta Lindqvist (FP) besökte Naturvetenskapliga programmet. Även där var eleverna nöjda med utbildningen, de tycker att utbildningen håller en hög kvalité och önskar avtal med “Vetenskapens hus”. Utbilningsnämnden beslutar om att redovisa kostnaderna för ett sådant avtal till nästa nämnd.

Redigera

Möte Utbildningsnämden 20:de September 2012

Vid lunchtid den 20 september 2012 stod jag utanför lärarummet i Vallentuna Gymnasium, i väntan på mitt första möte som ny representant i utbildningsnämnden för Demoex. Efter att ha stött på rektor Helena Henrikson vid entrén, började övriga representanter stiga in.

Efter en god lunch i skolmatsalen, lite småprat med gamla klasskamrater och lärare, skulle dialogmötet äga rum. Dagordningen skrevs upp och mötet öppnades av ordförande Björn Furugren (C). Susanne Malmer, kvalitetshandläggare hos barn- och ungdomsförvaltningen, gjorde en resultatgenomgång av utdelade enkäter.

När vi hade gått igenom resultaten utförligt, tagit en kort rundtur genom skolan och sedan kommit tillbaka till salen delade ordförande Björn Furugren upp alla medverkande i två grupper. Första gruppen fick sitta utanför salen, den andra stannade kvar. I grupperna diskuterade vi resultaten av enkäterna i detalj, letade orsaker till statistiken och lade fram förslag på eventuella lösningar.

Tillbaka i salen gjorde vi en gemensam summering och diskuterade de resultat vi hade kommit fram till. Långvariga diskutioner och spekulationer varade om resultaten.

Vid sextiden på kvällen var det möte i kommunhuset med flera parter medverkande. Ytterligare en resultatgenomgång av enkäter genomfördes, för parter ej medverkande i det tidigare dialogmöte.

Delårsrapporten Kunskapscentrum Nordost januari - juni 2012 gicks igenom och godkändes. Gymnasieskolpengen fr.o.m 1:a Januari 2013 gicks igenom, med prislistan för “Yrkesintroduktion” under “Övriga program” oklar tills senare under hösten. Miljöpartiets Motion “Naturskola - Att lära in ute” avslogs, med argumentet att pedagogik i naturmiljö redan finns tillgänglig.

I mötets sista punkt utsades kontaktpolitiker för programråd under hösterminen 2012. Där min plats ersatte Fredrik Nilsson i Demoex.

Kort om resultatgenomgången under dialogmötet:

Mål beslutade av kommunfullmäktige:

Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar: Utbildningsnämdens indikator, Brukarenkät: Minst 80% av elever i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium är nöjda med verksamheten. Resultat: 74% nöjda, oförändrat med föregående år.

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet: Utbildningsnämdens indikator, Brukarenkät: Minst 95% av elever i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium känner sig trygga på sin skola. Resultat: 89% känner sig trygga, fortsätter med mål.

Mål beslutade av utbildningsnämden:

Stimulerande undervisning: Indikator: Brukarenkät: Minst 80% av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande. Resultat: 66% upplever stimulans till utveckling och lärande.

God vägledning inför framtida studier och yrkesval: Indikator, Brukarenkät och statistik: Minst 70% av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna Gymnasium är nöjda med det information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Resultat, 67% anser att det är nöjda med informationen.

Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universistets- och högskolestudier: Indikator, Slutbetyg: Andelen elever vid Vallentuna Gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnitet för riket. Resultat: 63% uppnår behörighet. Samma som riket.

Goda betygsresultat vid Vallentuna Gymnasium: Indikator, Slutbetyg: Betygspoäng summerat för yrkesprogram och högskoleförberedande program i Vallentuna Gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. Resultat: 13 poäng för Vallentuna Gymnasium, 14.9 poäng för övriga riket.

Hög andel elever som fullföljer utbildningen inom fyra år. Indikator, Slutbetyg: Andelen elever vid Vallentuna Gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Resultat: 86% fullföljde utbildningen inom fyra år 2011. 83% i övriga riket.

Som nybliven student, politikintresserad och till synes yngsta partirepresentant i Vallentuna Kommun. Kan jag meddela att jag aldrig tidigare varit ledamöter i en nämnd eller varit politiskt aktiv på den här nivån tidigare. Det tog en liten stund att greppa retoriken, samt hänga med i alla resultat och jämförelser till en början.

Eftersom jag inte har varit med i nämnden tidigare, var det svårt att slänga in något tillägg eller kommentar när äldre frågor diskuterades.

Jag ser inte min insats som fullständig det här första mötet, dock kan jag lova att den kommer att vara det i fortsättningen.

//Filip Stenström


This site is history. Direktdemokraterna is the future.