Demoex

Omröstning

Redigera

Gemensamt kommunalförbund inom området skydd mot olyckor

De elva kommunerna Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Täby, Nacka, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Vaxholm, Värmdö och Österåker omfattas av förslaget att bilda ett gemensamt kommunalförbund mot olyckor. För att läsa mer om förslaget, gå hit.

Ska kommunen delta i bildandet av förbundet?

Ja
92% (12 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 13
Redigera

Förslag att avbryta försäljning av kommunens bostadsrätter

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att kommunen succesivt skulle sälja sitt bostadsinnehav, med motiveringen att behovet av förturer hade minskat. Socialnämnden har dock i januari 2008 föreslagit åt fullmäktige att avbryta försäljningen av kommunens bostadsrätter. Läs mer om ärendet här s 344 ff.

Ska vi avbryta försäljningen?

Ja
75% (9 röster)
Nej
25% (3 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Ändring av kulturskolans avgifter

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram ett förslag till ny avgiftsbild för kulturskolan. Syftet är att öka tydligheten, underlätta avgiftshanteringen samt tillmötesgå föräldrars önskan om ett rabattsystem med bibehållen god ekonomi för kulturskolan. Förändringen får ingen ekonomisk påverkan på barn- och ungdomsnämndens budget. För att se förslaget, titta här s 338 ff.

Ska vi godkänna ändringen?

Ja
75% (9 röster)
Nej
25% (3 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Höjda avgifter för serveringstillstånd

Förslaget innebär att kommunen höjer avgifterna för handläggning av alkoholärenden enligt socialnämndens förslag i budget för år 2009. Höjningen innebär också att Vallentuna Kommun lägger sig i samma nivå som grannkommunerna, vad gäller avgiften. För att läsa mer om ärendet, se här s 335.

Ska vi godkänna höjningen?

Ja
85% (11 röster)
Nej
15% (2 röster)
Antal röstande: 13
Redigera

Svar på motion från socialdemokraterna

Socialdemokraterna lämnade i oktober 2007 in en motion som föreslog att fullmäktige skulle ge kommunstyrelsen och alla förvaltningar uppdraget att se över omfattningen av ofrivillig deltidsanställning i kommunen, samt redovisa kostnaden av att erbjuda de ofrivilligt deltidsanställda ett heltidsarbete. Läs mer om ärendet här s 318-332.

Ska vi godkänna motionen?

Nej
55% (6 röster)
Ja
45% (5 röster)
Antal röstande: 11
Redigera

Svar på motion från socialdemokraterna

Socialdemokraterna lämnade i oktober 2007 in en motion som föreslog att kommunstyrelsen ska: 1) Utreda möjligheterna för en gång- och cykelbana på Bällstabergsvägen, mellan Stockholmsvägen och Fågelsångens företagspark 2) Att väster om Roslagsbanan anlägga en förbindelse, trappa eller dylikt, mellan Bällstabergsvägen och Bällstalund. Läs mer om ärendet här s 313-317.

Ska vi godkänna motionen?

Redigera

Svar på motion från vänsterpartiet

Vänsterpartiet lämnade i oktober 2007 in en motion som föreslog att kommunstyrelsen ska: 1) Upprätta en plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen 2) Undersöka möjligheterna till att samordna utbyggnaden av gång- och cykelvägar till ett nät mellan Vallentuna och grannkommunerna. Läs mer om ärendet här.

Ska vi godkänna motionen?

Ja
86% (12 röster)
Nej
14% (2 röster)
Antal röstande: 14
Redigera

Svar på motion från socialdemokraterna

Socialdemokraterna lämnade i oktober 2007 in en motion till fullmäktige där det föreslogs att kommunen ska återinrätta en miljö- och hälsoskyddsnämnd med egen budget i Vallentuna kommun. Ärendet har varit på remiss i samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden för teknik och miljö. Läs mer här.

Ska vi godkänna motionen?

Ja
64% (7 röster)
Nej
36% (4 röster)
Antal röstande: 11
Redigera

Detaljplan för Vallentuna trafikplats

Ett förslag till detaljplan gällande Vallentuna trafikplats har varit utställda för granskning mellan den 22 januari och 19 februari 2008. Efter utställningstiden har endast redaktionella ändringar gjort i planen. För att läsa mer om detaljplanen, gå hit. Plankartan kan du se här.

Ska vi anta detaljplanen?

Ja
100% (12 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Detaljplan för Tegelbruket

Vallentuna Kommun har arbetat fram en detaljplan för Tegelbruket. För att se detaljplanen och läsa vidare om ärendet, gå hit En plankarta hittar du här.

Ska vi anta detaljplanen?

Ja
91% (10 röster)
Nej
9% (1 röst)
Antal röstande: 11

This site is history. Direktdemokraterna is the future.