Demoex

Omröstning

Redigera

Införande av kundval inom äldreomsorgen i Vallentuna kommun


Kommunstyrelsen föreslår att vi beslutar att
1. införa kundval inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, från och med 2010-01-01 i enlighet med bifogade utredning.
2. fastställa ersättningsnivåerna för år 2010 till leverantörer av hemtjänst enligt LOV

Mer om ärendet här.

Ska vi införa kundval inom äldreomsorgen enligt förslaget?

Ja
80% (8 röster)
Nej
20% (2 röster)
Antal röstande: 10
Redigera

Justering av skolpengsbelopp


Förslag om sänkt skolpeng från och med 1 januari 2010.

Sänkningen motiveras av minskade kostnader för personalomsättningar, internräntor och IT-kostnader.

Mer om ärendet här.

Ska justeringen av skolpengen antas?

Nej
58% (7 röster)
Ja
42% (5 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Ordna ett fungerande grönområde för spontanidrott i kommunen (motion från dex)


Motionen föreslår att ängen på andra sidan Lindholmsvägen (mellan Korallen, Roslagsvatten och Åby gärde) iordningställs för spontanidrott.

Motion om grönområde för spontanidrott.

Ska vi anta motionen?

Ja
92% (11 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 12
Redigera

Tidigarelägg investeringar (motion från s)


Socialdemokraterna föreslår att kommunen tidigarelägger några kommunala investeringar för att göra det bästa av den ekonomiska krisen genom aktiva framtidssatsningar.

Motion om att tidigarelägga investeringar.

Ska vi anta motionen?

Nej
83% (10 röster)
Ja
17% (2 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Kolonilotter (motion från s)


Socialdemokraterna föreslår att kommunen undersöker möjligheter för nya områden med kolonilotter

Motion om kolonilotter.

Ska vi anta motionen?

Ja
54% (7 röster)
Nej
46% (6 röster)
Antal röstande: 13
Redigera

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område


Tillsynen av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras i miljöbalken från 1999. Grundprincipen är den att den som förorenar också ska stå för kostnaden, den så kallade polluter pays-principen. Kommunens nuvarande taxa är inte anpassad efter gällande lagstiftning.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö föreslår att den nya taxan ska bygga på en riskvärdering. Det innebär att verksamheter med större risk för påverkan på miljön eller invånarnas hälsa ska bli föremål för mer tillsyn.
Den nya taxan är tänkt att gälla från och 1 januari 2010. Förslag på ny taxa.

Ska vi anta den nya taxan?

Ja
90% (9 röster)
Nej
10% (1 röst)
Antal röstande: 10
Redigera

Avfallstaxa för år 2010


Nuvarande avfallstaxa har gällt sedan 2008-01-01. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att taxan från och med 2010-01-01 kompletteras med några nya avgifter som tidigare saknades. Avgifterna i den nya taxan föreslås dock hållas oförändrade under år 2010. Förslag på ny avfallstaxa.

Ska vi anta den nya avfallstaxan?

Ja
92% (11 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 12
Redigera

Kommunplan 2010-2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2010-2012 innehåller bland annat:
1. Kommungemensamma mål
2. Nämndernas driftramar
3. Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys
4. Investeringsplan
5. Befolkningsprognos
6. Bostadsbyggnadsprognos
7. Lokalresursplan 2010-2012
8. Exploateringsplan 2010-2012
9. Kommunal skattesats för 2010: 18,98 procent (oförändrad)

Socialdemokraternas förslag på ändringar i kommunplan 2010-2012.

Ska vi anta kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2010-2012?

Ja
55% (6 röster)
Nej
45% (5 röster)
Antal röstande: 11
Redigera

Uppföljning - ekonomisk rapport för hela kommunen den 2009-08-31


Kommunledningskontoret har gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2009.

Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter åtta månader minus 1,2 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 5 miljoner kronor. Läs mer i VaSaRu-rapporten.

Ska vi understryka att nämnderna gör sitt yttersta för att klara av de beslutade besparingarna på 1 procent och därigenom undvika ett negativt resultat?

Ja
69% (9 röster)
Nej
31% (4 röster)
Antal röstande: 13
Redigera

Revisorernas budget för 2010


735 000 kronor avsattes för revision av kommunens verksamhet år 2009. Till nästa år föreslås samma belopp, se bilaga.

Ska revisorernas budget förbli oförändrad nästa år?

Ja
100% (13 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 13

This site is history. Direktdemokraterna is the future.