Demoex

Omröstning

Redigera

Upprustning Kvarnbadet

Förslag till beslut: Ett traditionellt anbuds- och upphandlingsförfarande ska användas vid inköp av omklädnadsmoduler till Kvarnbadet. Temagruppen AB ges via fritidsförvaltningen uppdraget att upprätta alla projekteringshandlingar och beskrivningar för ett inköp av omklädnadsmoduler. Ett traditionellt anbuds- och upphandlingsförfarande används vid inköp av modulerna.

I bifogade filer finns dels hela Tjänsteskrivelsen, dels en preliminär budget för upprustningen.

Röstar Demoex i enlighet med detta förslag?

Nej
67% (2 röster)
Ja
33% (1 röst)
Antal röstande: 3
Redigera

Intern fråga: Låt lotten avgöra kandidaternas ordning på Demoex valsedel

Vid tidigare val har Demoex röstat om ordningen på valsedeln enligt stadgarna. Till valet 2010 föreslår jag att vi tar upp gamle Solons idé och lottar ordningen på valsedeln. Solon grundlade den första demokratin i Athen för 2400 år sedan. Han skapade demokratiska spelregler för att förhindra korruption och maktmissbruk. Solon ansåg att lotten skulle få avgöra vilka som skulle få en avlönad ämbetsroll.

Mitt förslag är att vi samlar kandidater till valsedeln och sedan lottar vi ordningen på årsmötet lördagen den 27 mars i Vallentunasalen.

Ska Demoex lotta ordningen bland kandidaterna på valsedeln 2010?

Nej
77% (10 röster)
Ja
23% (3 röster)
Antal röstande: 13
Redigera

Motionsförslag: Klarspråk i politiken

Vi föreslår att tjänstmännen sätter adekvata rubriker på ärenden i kommunens politiska dokument.

En adekvat rubrik berättar vilken typ av förändring ärendet handlar om. Till exempel bör det stå “höjd avgift” eller “sänkt avgift” istället för “ny taxa”, “höjning” eller “sänkning” istället för “justering” av skolpeng, kommunalskatt etc.

Vi bör underlätta för de medborgare som orkar intressera sig för kommunala frågor. Det kan vi göra genom att skriva tydligt. Eufemismer, d.v.s. förskönande omskrivningar, hör hemma i skönlitteraturen och inte i kommunens politiska dokument.

Ska Demoex lämna in detta motionsförslag till fullmäktige?

Ja
92% (11 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 12
Redigera

Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vallentuna kommun

I en motion föreslår socialdemokraterna att kommunen ska analysera behovssituationen idag och framöver för att leva upp till lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Ska vi ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vallentuna?

Redigera

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Sedan 2006 tillämpas EU:s regler för livsmedelskontroll i Sverige. I samband med bytet ändrades också kontrollen. Ett av EU:s krav är att kontrollen ska bekostas genom avgifter. Avgifter tas ut för att registrera livsmedelshantering, pröva tillstånd samt för årliga kontrollavgifter. Taxan föreslås vara oförändrad, 870 kronor per timme. Enda skillnaden är att kommande beslut om revideringar av taxan föreslås överlåtas till myndighetsnämnden för teknik och miljö istället för att beslutas av kommunstyrelsen.

Ska taxan antas och ska dessa frågor beslutas av myndighetsnämnden för teknik och miljö i fortsättningen?

Ja
83% (10 röster)
Nej
17% (2 röster)
Antal röstande: 12
Redigera

Anta detaljplanen för bostäder vid Kulla-Lindholmen

Detaljplanen för bostadsområdet Kulla-Lindholmen förutsätter att strandskyddet åsidosätts inom en del av planområdet. Ska detaljplanen antas?

Ska detaljplanen antas och därmed strandskyddet upphävas inom en del av området?

Ja
92% (12 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 13
Redigera

Val av ersättare i Oxunda vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan vill att kommunen ska utse en ersättare för ordinarie ledamot i ledningsgruppen. Arvodet för ersättaren är tänkt att bekostas av kommunen själv. Kommunstyrelsen förslag är att Andreas Fischer (fp) utses.

Ska vi utse Andreas Fischer till ersättare i Oxundaåns politiska ledningsgrupp?

Ja
67% (6 röster)
Nej
33% (3 röster)
Antal röstande: 9
Redigera

Årsmötets utlysning enligt stadgarna

Ur stadgarna: Årsmöte kan hållas via hemsidan eller fysiskt och ska avslutas senast den sista dagen i mars månad varje år. Kallelse till årsmötet sker via e-post och senast en månad innan mötets sista omröstningsdag till alla medlemmar.

Har årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna?

Ja
100% (3 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 3
Redigera

Motionsförslag: Anlägg en grusväg mellan Räfsta och Örsta


Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att anlägga en grusväg mellan Räfsta och Örsta.

Bakgrund:
En grusväg mellan Räfsta och Örsta gör det möjligt att ta sig till Angarns naturreservat från Vallentuna gående, ridande eller med cykel utan att trafikera Angarnsvägen, tack vare den gamla vägen mellan Okvista och Räfsta.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt vore en gångbro över Angarnsvägen mellan Räfsta och Angarn optimalt, men om inte ekonomin så tillåter fungerar det bra med ett vanligt övergångsställe.

Förslaget på en asfalterad gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Brottby har stötts och blötts i omgångar av fullmäktige. Detta förslag skulle inte skulle behöva kosta lika mycket eftersom man utnyttjar redan befintliga grusvägar i trevliga miljöer.

Om man vill kan man i en kommande etapp anlägga en grusväg mellan Örsta och Hacksta genom att bredda och räta ut befintliga stigar. Sedan har man i princip ett gång- och cykelstråk mellan centralorten och Karby via Sunnerstavägen och Okvistavägen.

Förslaget bygger på ett tidigare motionsförslag från Björn Holmström

Ska vi lämna denna motion till fullmäktige?

Ja
100% (13 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 13
Redigera

Ny taxa för kulturskolan


Kommunstyrelsen föreslår att vi höjer avgiften för kulturskolans verksamhet från 1 200 kronor per termin till 1 450 kronor per termin.

Mer om ärendet här.

Ska vi höja avgiften till kulturskolan?

Ja
55% (6 röster)
Nej
45% (5 röster)
Antal röstande: 11

This site is history. Direktdemokraterna is the future.